EN TR

Resmi Gazete

19.01.2013 19.01.2013 13:34:31 7638

19 Ocak 2013 CUMARTES

Resmî Gazete

Say : 28533

YÖNETMELK

Adalet Bakanlndan:

ELEKTRONK TEBLGAT YÖNETMEL

BRNC BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve lkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliin amac; elektronik ortamda yaplacak tebligatlara ilikin usul ve esaslar düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri, (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayl cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayl cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumlar ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî ahsiyetleri, barolar ve noterler tarafndan Posta ve Telgraf Tekilat Genel Müdürlüü vastasyla yaplacak elektronik tebligatlar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamna uygun olarak elektronik ortamda yaplan tebligat,

b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligat çkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverili kaytl elektronik posta adresini,

c) Elektronik tebligat hizmeti: Biliim sistemleri vastasyla muhatabn elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligat çkaran merci tarafndan tebligatn gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin salanmas hizmetini,

ç) Elektronik tebligat mesaj: Tebli edilecek içerik veya dier ekli dokümanlar ile tebli için gerekli muhatap bilgilerinden oluan tebligat mesajnn tümünün tebligat çkaran merci tarafndan güvenli elektronik imza ile imzalanm halini,

d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 üncü maddesinde tanmlanan güvenli elektronik imzay,

e) Hizmet salaycs: Kaytl elektronik posta hizmet salaycsn,

f) dare: Posta ve Telgraf Tekilat Genel Müdürlüünü,

g) lem sertifikas: darenin veya dier hizmet salayclarnn hizmetlerine ilikin ilem verilerini imzalamak için kulland elektronik sertifikay,

) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununu,

h) Kaytl elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimat da dâhil olmak üzere kullanmna ilikin olarak delil salayan, elektronik postann nitelikli eklini,

) MERSS: Gümrük ve Ticaret Bakanl tarafndan oluturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayt Sistemini,

i) MERSS No: MERSS tarafndan verilen tekil numaray,

j) Muhatap: Elektronik tebligat alan gerçek veya tüzel kiiyi,

k) Olay kayd: dare veya dier hizmet salayclar tarafndan elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasnda meydana gelen ve mevzuat gerei kaydnn tutulmas zorunlu olan tüm biliim sistemi ilem kaytlarn,

l) Tebligat çkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için dare tarafndan kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliin 1 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kazaî merciler ile dier kurum ve kurulular,

m) Zaman damgas: 5070 sayl Kanunun 3 üncü maddesinde tanmlanan zaman damgasn,

ifade eder.

lkeler

MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasnda aadaki ilkeler göz önüne alnr:

a) Bilgi güvenliinin salanmas.

b) Kiisel verilerin korunmas.

c) Birlikte çalabilirlik.

ç) Hizmet kalitesinin salanmas.

d) Uluslararas standartlarn salanmas.

KNC BÖLÜM

Elektronik Tebligatla lgili Genel Hükümler

Elektronik tebligat hizmeti

MADDE 5 (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili klnm dare, elektronik tebligat hizmetini yerine getirir.

Elektronik tebligat adresi edinme

MADDE 6 (1) Tebligat çkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için dareye bavurur. Yaplan bavuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafndan kullanlaca da belirtilir.

(2) Tebligat çkaran merciin merkezî yapda bir biliim sistemine sahip olmas, ilemlerini elektronik ortamda yapmas ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanlr. Elektronik tebligat gönderme ilemi tebligat çkaran merciin sistemi ile darenin sistemi arasnda yaplacak entegrasyonla salanr.

(3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverili kaytl elektronik posta adresi edinir.

(4) Gerçek kii muhataplar, güvenli elektronik imza vastasyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet salayclara bavuru yapabilir.

(5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilikin deiiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras veya MERSS numarasyla eletirilmi ekilde hizmet salayclar arasnda gerçekletirilecek entegrasyon kapsamnda, tebligat çkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet salayclarn eriimine açk bir ekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden istee bal olarak yararlananlarn, bu listede yer almalar muvafakatlerine baldr.

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

MADDE 7 (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlere, elektronik yolla tebligat yaplmas zorunludur. Gerçek kiiler ve dier tüzel kiiler elektronik tebligattan istee bal olarak yararlanr.

(2) Kendilerine yalnzca elektronik yolla tebligat yaplmas zorunlu olan muhataplarn, tebligat çkarmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yaplmas gereken muhataplara, elektronik tebligatn zorunlu bir sebeple yaplamamas hâlinde, Kanunda belirtilen dier usullerle tebligat yaplr. Bu tebligatta ayrca, müteakip tebligatlarn elektronik ortamda yaplaca bildirilir.

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yaplmas istee bal olan muhataplarn, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çkarmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhataplarn, tebli çkaran merciye bildirdii adresin elektronik tebligata elverili olmamas halinde, bunlara, Kanunda belirtilen dier usullerle tebligat yaplr. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabn bildirmi olduu adresin, elektronik tebligata elverili olmadna ilikin erh düülür.

Tebligat çkaran merci tarafndan elektronik tebligatn gönderilmesi

MADDE 8 (1) Tebligat çkaran merci, elektronik tebligat mesajn dare tarafndan verilen elektronik tebligat adresi araclyla dareye iletir.

dare tarafndan elektronik tebligatn alnmas ve muhataba iletilmesi

MADDE 9 (1) Kendisine elektronik tebligat mesaj ulaan dare, bu mesaj zaman damgasyla ilikilendirerek muhatabn elektronik tebligat adresine; muhatap dier bir hizmet salaycdan elektronik tebligat adresi alm ise, bu hizmet salaycnn sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesaj ulaan dier hizmet salayclar da bu mesaj zaman damgasyla ilikilendirerek muhatabn elektronik tebligat adresine iletir.

(2) dare ve hizmet salayclar, zaman damgas bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde tutar.

(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabn elektronik tebligat adresine ulat tarihi izleyen beinci günün sonunda yaplm saylr.

(4) Hizmet salayclar, muhatabn adresine elektronik tebligatn iletilip iletilmediine ve gecikme olumusa bu gecikmeye ilikin kaytlar da dahil tüm süreçlerin olay kaytlarn tutar, bu bilgileri darenin sistemi vastasyla tebligat çkaran merciye derhal bildirir.

(5) Olay kaytlar günde en az bir defa olmak üzere zaman damgas eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanr ve eriilebilir ekilde arivlerde otuz yl süreyle saklanr.

(6) Hizmet salayclar, talep halinde elektronik tebligata ilikin delil kaytlarn yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluturaca sistemi hazr tutmakla yükümlüdür.

Muhatabn dier usullerle bilgilendirilmesi

MADDE 10 (1) Muhatap tarafndan hizmet salaycya iletiim için dier bir elektronik posta adresi bildirilmise, elektronik tebligatn ulat anda bu adrese, bilgilendirme mesaj gönderilir.

(2) Muhatap tarafndan hizmet salaycya iletiim için ksa mesaj alma özellii olan telefon numaras bildirilmise, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasna hizmet salayc tarafndan elektronik tebligat bilgilendirme mesaj gönderilir.

(3) Bu madde kapsamndaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yaplamam olmas, tebligat süresini ve geçerliliini etkilemez, hizmet salaycnn da ikinci fkra gereince muhataptan alaca ücretin iadesi dnda bu madde kapsamnda herhangi bir sorumluluunu gerektirmez.

(4) Muhatabn bu madde kapsamnda bilgilendirilmesine ilikin olay kaytlar hizmet salayc tarafndan tutulur.

Hizmet salayclar tarafndan kullanlacak ilem sertifikasnda bulunmas gerekli hususlar

MADDE 11 (1) lem sertifikasnda, hizmet salaycya ait bilgiler ve hizmet salayc adna ilem yapmaya kimin yetkili olduu hususuna yer verilir.

Muhatabn elektronik tebligat alma usulü

MADDE 12 (1) Muhatap elektronik tebligat hesabna, güvenli elektronik imzasn kullanarak veya hizmet salayc tarafndan verilen parola ve ifre ile birlikte telefonuna ksa mesajla gelen tek kullanmlk ifre vastasyla eriir.

(2) Hizmet salayc, elektronik tebligat sadece bu teblii almaya yetkili olan kiiye ulatrmay garanti eder. Teblii almaya yetkili kiinin, kimlik dorulamas hizmet salayc tarafndan yaplr.

(3) Vekile veya kanuni temsilciye yaplacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci fkra hükümleri uyarnca ilem yaplr.

Elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmas

MADDE 13 (1) stee bal olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmasnda, 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Kaytl Elektronik Posta Sistemine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin kaytl elektronik posta hesabnn kullanma kapatlmasna ilikin hükümleri uygulanr.

(2) Kamu kurum ve kurulular elektronik tebligat alma hizmetinin kullanma kapatlmas bavurusunu dareye yazl olarak iletirler. Yaplan bavuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim adna ve hangi yetkili personel tarafndan kullanld da belirtilir.

(3) Gerçek kiiler için, hizmetin kullanma kapatlmas bavurusu elektronik imza kullanlarak elektronik ortamda da yaplabilir.

(4) Kullanma kapatlan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanma kapatld an, zaman damgasyla kayt altna alnr.

(5) Kullanma kapatlan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alm engellenir ancak üç ay süreyle muhatabn eriimine açk tutulur.

(6) Hizmet salayc, elektronik imza kullanlarak hizmetin kullanma kapatlmas bavurusu yapld hallerde derhal, fiziki bavurularda be i günü içinde muhatabn elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesaj gönderilmesini engeller.

(7) Elektronik tebligat yaplmas zorunlu olan muhataplar, hizmet salayclarn deitirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanma kapatlmas için bavuruda bulunamazlar.

(8) Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkan ortadan kalkm ancak tebligat çkarmaya yetkili merciler nezdindeki ilemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmi olan muhatabn, elektronik tebligat adreslerinin kullanma kapatlmas veya askya alnmas ilemi ilgili kurumlar ile darenin sistemi arasnda salanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yaplabilir. Tüzel kiiliin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkan ortadan kalkm olan tüzel kii muhatabn, elektronik tebligat adresinin kullanma kapatlmas konusunda da bu fkra hükümleri uygulanr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Hizmetiyle lgili darenin ve Dier Hizmet Salayclarn Görev,

Yetki ve Sorumluluklar

Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) dare, Kanunun elektronik tebligata ilikin hükümlerine ve bu Yönetmelie uygun olarak tebligat çkaran merciler tarafndan iletilen elektronik tebligatlar, kaytl elektronik posta sistemi vastasyla muhataba ulatrr. Ancak, muhatap elektronik tebligat adresini dare dnda dier bir hizmet salaycdan alm ise darenin sorumluluu, kendine ulaan elektronik tebligat mesajn zaman damgasyla ilikilendirerek ilgili hizmet salaycnn sunucusuna ilettii anda sona erer.

(2) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat hizmetine ilikin olay kaytlarn mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür.

(3) Mevzuatta yer alan istisnalar sakl kalmak kaydyla tebligat içeriinin muhatap haricindeki kiilerce görülememesi için hizmet salayclar ile tebligat çkarmaya yetkili merciler tarafndan gerekli tedbirler alnr.

(4) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kiilerle paylaamaz. dare ve dier hizmet salayclar, bu verilerin güvenli bir ekilde saklanmasndan münhasran sorumlu olup, mevzuat gereince saklanmasna ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(5) Elektronik tebligat hizmeti salama sözlemesinin yaplmas, verilerin üçüncü kiilere nakline muhatabn rza göstermesi artna balanamaz. Elektronik ortamda tebli edilen evrakn asl veya içeriinin üçüncü kiilere verilmesi konusunda anlama yaplamaz.

(6) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligatlar muhatabn elektronik tebligat adresine ulatrmak üzere teslim almak, istendiinde saklama süresi içinde eriime hazr halde bulundurmakla yükümlüdür.

(7) dare ve dier hizmet salayclar, elektronik tebligat mesajn, tebligat çkaran merci tarafndan iletilmesi tarihinden bir gün sonra balamak üzere iki ay süresince eriime hazr tutar. Muhatap ile hizmet salayc arasnda aksine bir sözleme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir.

(8) Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasnda görev alan kiilerin sorumluluuyla ilgili olarak Kanun hükümleri uygulanr.

(9) dare ve dier hizmet salayclar, engelli kiilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalmalar yapar.

(10) Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yaplmas gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhataplarn MERSSte kaytl olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için bavuruda bulunmalar konusunda MERSSten sorumlu kurum tarafndan bildirim yaplr.

Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi

MADDE 15 (1) dare, bu Yönetmelikte saylan hizmetlerin karlnda alaca bedele ilikin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasnda yaymlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliine uygun dütüü ölçüde 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik ile Kaytl Elektronik Posta Sistemine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri uygulanr.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cümlesi, ikinci ve üçüncü fkras ile 13 üncü maddesinin yedinci fkras ve 14 üncü maddesinin onuncu fkras 19/1/2013 tarihinde, dier hükümleri yaym tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakan yürütür.

 

 

Resmi Gazetenin ilgili saysna ulamak için tklaynz