EN TR

Resmi Gazete

28.01.2013 28.01.2013 09:57:08 7015

26 Ocak 2013 CUMARTES

Resmî Gazete

Say : 28540

YÖNETMELK

Adalet Bakanlndan:

HUKUK UYUMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

KANUNU YÖNETMEL

BRNC KISIM

Genel Hükümler

BRNC BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliin amac; arabuluculuk yoluyla hukuk uyumazlklarnn çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eitimi verecek kurulularn denetlenmesi, eitimin süresi, içerii ve standartlar ile ilgili hususlar ve yaplacak olan yazl ve uygulamal snavn ilke ve kurallarnn belirlenmesi ile arabulucular sicilinin düzenlenmesi ve arabulucularda aranacak koullarla, arabulucularn denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar ve Arabuluculuk Daire Bakanl ile Arabuluculuk Kurulunun çalma usul ve esaslarn düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayl Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununun uygulama alann, arabuluculuk eitimi verecek kurulularn denetlenmesi, eitimin süresi, içerii ve standartlar ile ilgili hususlar ve yaplacak olan yazl ve uygulamal snavn ilke ve kurallarnn belirlenmesi ile arabulucular sicilinin düzenlenmesi, arabulucularda aranacak koullar ile arabulucularn denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususlar ve Arabuluculuk Daire Bakanl ile Arabuluculuk Kurulunun çalma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fkras, 22 nci maddesi, 31 inci maddesinin sekizinci fkras ile 36 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmi bulunan gerçek kiiyi,

b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görümek ve müzakerelerde bulunmak amacyla taraflar bir araya getiren, onlarn birbirlerini anlamalarn ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini salamak için aralarnda iletiim sürecinin kurulmasn gerçekletiren, uzmanlk eitimi alm olan tarafsz ve bamsz bir üçüncü kiinin katlmyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyumazlk çözüm yöntemini,

c) Arabulucu Bilgi Sistemi: Arabulucularn elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,

ç) Bakanlk: Adalet Bakanln,

d) Büro: Arabulucunun ilerini yürüttüü yeri,

e) Daire Bakanl: Adalet Bakanl Hukuk leri Genel Müdürlüü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Bakanln,

f) Eitim kurulular sicili: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulularnn kaydedildii sicili,

g) Elektronik liste: Arabuluculuk eitimi verme izni alan eitim kurulularnn isminin elektronik ortamda tutulduu listeyi,

) Elektronik ortam: Biliim sistemi ve biliim andan oluan toplam ortam,

h) Genel Müdürlük: Adalet Bakanl Hukuk leri Genel Müdürlüünü,

) Kanun: Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanununu,

i) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu,

j) Snav kurulu: Yaplacak yazl ve uygulamal snav yönetmek ve sonuçlandrmak üzere bakan, asil ve yedek üyelerden oluan kurulu,

k) Sicil: Arabulucular sicilini,

l) Tarife: Arabuluculuk Daire Bakanl tarafndan yllk olarak hazrlanan ve Kurul tarafndan onaylanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini,

m) Tefti Kurulu Bakanl: Adalet Bakanl Tefti Kurulu Bakanln,

n) Uygulamal snav: Yazl snavda baarl olanlara yaplacak uygulama snavn,

o) Yazl snav: Arabuluculuk eitiminin bitiminde yaplacak yazl snav,

ifade eder.

KNC BÖLÜM

Arabuluculuun Temel lkeleri

radi olma ve eitlik

MADDE 5 (1) Taraflar, arabulucuya bavurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandrmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyumazl arabuluculuk yoluyla sonuçlandrma konusunda anlarlar. Taraflar, hiçbir ekilde zorla bu sürecin içine dahil edilemeyecekleri gibi her aamada uyumazl arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler.

(2) Taraflar, gerek arabulucuya bavururken gerekse süreç boyunca eit haklara sahiptirler. Taraflardan biri arabuluculuk sürecinin dnda braklamayaca gibi söz hakk da dierine göre kstlanamaz.

Gizlilik

MADDE 6 (1) Taraflarca aksi kararlatrlmadkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya dier bir ekilde elde ettii bilgi ve belgeler ile dier kaytlar gizli tutmakla yükümlüdür.

(2) Arabuluculuk faaliyeti srasnda fotoraf çekilemez, ses ve görüntü kayd yaplamaz.

(3) Gizlilik kuralna aykr hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluu sakl olup, sicilden silinmesine de karar verilebilir.

(4) Gizlilik kuralna uyma yükümlülüü, arabulucunun yannda çalan kiiler ile denetim ve gözetiminde ilgili mevzuat çerçevesinde staj yapanlar da kapsar.

(5) Aksi kararlatrlmamsa, taraflar ve varsa vekilleri de birinci fkrada belirtilen gizlilik kuralna uymakla yükümlüdür. Ayn ekilde, Bakanlk ve Kurul görevlileri yönünden de bu yükümlülük geçerlidir.

Beyan veya belgelerin kullanlamamas

MADDE 7 (1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculua katlanlar da dâhil olmak üzere üçüncü bir kii, uyumazlkla ilgili olarak hukuk davas açldnda yahut tahkim yoluna bavurulduunda, aadaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakknda tanklk yapamaz:

a) Taraflarca yaplan arabuluculuk daveti veya bir tarafn arabuluculuk faaliyetine katlma istei.

b) Uyumazln arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüler ve teklifler.

c) Arabuluculuk faaliyeti esnasnda, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vaka veya iddiann kabulü.

ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolaysyla hazrlanan belgeler.

(2) Birinci fkra hükmü, beyan veya belgenin ekline baklmakszn uygulanr.

(3) Birinci fkrada belirtilen bilgilerin açklanmas mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafndan istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunulmu olsa dahi hükme esas alnamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafndan emredildii veya arabuluculuk süreci sonunda varlan anlamann uygulanmas ve icras için gerekli olduu ölçüde açklanabilir.

(4) Bir, iki ve üçüncü fkralar, arabuluculuun konusuyla ilgili olup olmadna baklmakszn, hukuk davas ve tahkimde uygulanr.

(5) Birinci fkrada belirtilen snrlamalar sakl kalmak kouluyla, hukuk davas ve tahkimde ileri sürülebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmalar sebebiyle kabul edilemeyecek deliller hâline gelmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arabulucularn Hak ve Yükümlülükleri

Tarafszlk

MADDE 8 (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken tarafsz davranmak zorunda olup, tarafszl hakknda üpheye yol açacak tutum ve davranta bulunamaz.

Unvann kullanlmas

MADDE 9 (1) Sadece sicile kaytl olan arabulucular, arabulucu unvann ve bu unvann salad yetkileri kullanma hakkna sahiptirler.

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine balamadan önce bu unvann taraflara bildirmek zorundadr.

Ücret ve masraflarn istenmesi

MADDE 10 (1) Arabulucu yapm olduu faaliyet karl ücret ve masraflar isteme hakkna sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için avans da talep edebilir.

(2) Aksi kararlatrlmadkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdii tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eit olarak karlanr.

(3) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilikin olarak belirli kiiler için araclk yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin karl olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasaa aykr olarak tesis edilen ilemler batldr.

Taraflarla görüme ve iletiim kurulmas

MADDE 11 (1) Arabulucu, taraflarn her biri ile ayr ayr veya birlikte görüebilir ve iletiim kurabilir. Taraflar bu görümelere vekilleri aracl ile de katlabilirler.

(2) Arabulucu, taraflarla görüülerek iletiim kurulduuna, arabuluculuk faaliyetine balandna, bu faaliyete ilikin ilem ve eylemlerin doru bir biçimde uygulandna ve nihayetinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdirildiine yönelik fiili durum ve aamalar belgelendirir; belge arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanr. Taraflar veya vekillerince imzalanmaz ise sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafndan imzalanr.

Görevin özenle ve tarafsz biçimde yerine getirilmesi

MADDE 12 (1) Arabulucu görevini özenle, tarafsz bir biçimde ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda olup, bu görevini ksmen dahi olsa bir bakasna devredemez.

(2) Arabulucu olarak görevlendirilen kimse, tarafszlndan üphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve artlarn varl veya bu hâl ve artlarn sonradan ortaya çkmas hâlinde taraflar bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açklamaya ramen taraflar, arabulucudan görevi üstlenmesini birlikte talep ederlerse, arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmi olduu görevi sürdürebilir.

(3) Arabulucu, taraflar arasnda eitlii gözetmekle yükümlüdür.

(4) Arabulucu, bu sfatla görev yapt uyumazlk ile ilgili olarak açlan davada, daha sonra, hâkimlik, hakemlik ve bilirkiilik yapamayaca gibi avukat olarak da görev üstlenemez.

Reklam yasa

MADDE 13 (1) Arabulucularn i elde etmek için reklam saylabilecek her türlü giriim ve eylemde bulunmalar, internet sitelerinde, tabelalarnda ve basl kâtlarnda arabulucu, avukat ve akademik unvanlarndan baka sfat kullanmalar yasaktr. Ayrca arabulucular, ülke içinde ibirlii yaptklar ve baka kentlerdeki arabulucular, arabulucu bürolarn; irtibat bürosu ve benzeri tanmlarla, ibirliini genelletirecek ve süreklilik kazandracak biçimde açklayamazlar, duyuramazlar.

(2) Arabulucunun açaca internet sayfasnn alan ad, sadece arabulucunun ad soyad ve unvann içerebilir.

(3) Arabulucu; i salama amacna yönelik olacak ve haksz rekabete yol açacak ekilde, özel amaçl arama motorlarna, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarna ve benzerlerine kayt olamaz, kayt edilmesine rza gösteremez. Ancak, i salama amacna yönelik olmamak ve haksz rekabete yol açmamak kaydyla, internet sayfasn özel amaçl arama motorlarna kayt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece ad soyad ve unvan ile bulunduu ehrin adn kullanabilir.

(4) Arabulucu, internet kullanclarn kendi sitesine yönlendirecek ekilde internet ksa yollar kullanlmasna izin veremez ve reklam yapamaz.

(5) Tabela ve basl kâtlarda; sadece birinci fkrada belirtilen unvanlar, birlikte çalma hâlinde; arabuluculuk bürosu ibaresi ile büronun bulunduu kat ve büro veya daire numaras, telefon numaras, internet adresi ve elektronik posta adresi bilgileri yer alabilir. Bunlarn dndaki bir unvana, deyime, ekle, ambleme ve Türkçe dnda yabanc dillerde ifade edilen ekil, iaret, resim, fotoraf ve benzerlerine yer verilemez.

(6) Tabela, bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine, büronun bulunduu binann giri kapsnn yanna, giri holü veya koridoruna, büro giri kaplarnn yanna aslabilir. Ancak; birden fazla tabela aslamaz. Tabela yerine kl pano kullanlamaz, tabela k verici donanm ile süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanlabilir.

(7) D cephe tabelasnn boyutu 100 cm x 150 cm yi geçemez.

Taraflarn aydnlatlmas

MADDE 14 (1) Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin banda, taraflar arabuluculuun esaslar, süreci ve hukuki sonuçlar hakknda, ahsen ve dorudan aydnlatmakla yükümlüdür. Ancak, bu yükümlülüü yerine getirirken tarafszl hakknda üpheye yol açacak tutum ve davranlardan kaçnr.

(2) Arabulucu, taraflar arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki uyumazlklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda taraflarn anlamaya varmas durumunda düzenlenecek olan ve mahkemesince erh verilmesi ile birlikte ilam niteliinde belge hâlini kazanan, anlama belgesinin nitelik ve hukuki sonuçlar hakknda özellikle bilgilendirir.

Belge saklama yükümlülüü

MADDE 15 (1) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yaplan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri ve düzenlenen tutana be yl süre ile saklamak zorundadr.

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenledii son tutanan birer örneini taraflara verir. Bu tutanan bir örneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüe de gönderir.

Aidat ödenmesi

MADDE 16 (1) Arabuluculardan sicile kaytlarnda giri aidat ve her yl için de yllk aidat alnr. Aidatlar pein olarak Maliyeye ödenir.

(2) Aidatlar, her yl için Maliye Bakanl tarafndan ilan edilen yeniden deerleme orannda art yaplarak Kurul tarafndan belirlenir.

(3) Giri aidat ve yllk aidatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Yllk aidat her yln ocak ay sonuna kadar ödenir.

(5) Aidatlarn ödendiine dair belgelerin bir örnei ilgililerince en geç bir ay içinde Genel Müdürlüe gönderilir.

KNC KISIM

Özel Hükümler

BRNC BÖLÜM

Arabuluculuk Faaliyeti

Arabulucuya bavuru

MADDE 17 (1) Taraflar dava açlmadan önce veya davann görülmesi srasnda arabulucuya bavurma konusunda anlaabilirler. Mahkeme de taraflar arabulucuya bavurmak konusunda; arabuluculuun esaslar, süreci ve hukuki sonuçlar hakknda aydnlatp, arabuluculuk yoluyla uyumazln çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açdan faydalarnn olabileceini hatrlatarak onlar tevik edebilir.

(2) Aksi kararlatrlmadkça, taraflardan birinin arabulucuya bavuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmi saylr.

Arabulucunun seçilmesi

MADDE 18 (1) Bakaca bir usul kararlatrlmadkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir.

Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi

MADDE 19 (1) Arabulucu, seçildikten sonra taraflar en ksa sürede ilk toplantya davet eder.

(2) Taraflar, emredici hukuk kurallarna aykr olmamak kayd ile arabuluculuk usulünü serbestçe kararlatrabilirler.

(3) Taraflarca kararlatrlmamsa arabulucu; uyumazln niteliini, taraflarn isteklerini ve uyumazln hzl bir ekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esaslar göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür.

(4) Keif, bilirkiiye bavurma ve tank dinleme gibi nitelii gerei yargsal bir yetkinin kullanm olarak sadece hâkim tarafndan yaplabilecek ilemler arabulucu tarafndan yaplamaz.

(5) Arabulucu, sürecin yürütülmesi srasnda, taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz; bir çözüm önerisi ya da öneriler katalou gelitirip, bunu onlara empoze edemeyecei gibi, müzakereler srasnda gelitirilen bir çözüm önerisi üzerinde anlamaya varmalar için de onlar zorlayamaz. Ancak, taraflardan birisinin, uyumazln çözümü balamnda, sunmu olduu bir önerinin, arabulucu tarafndan, dier tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyannn alnmas bu kapsamda mütalaa edilemez.

(6) Dava açldktan sonra taraflarn birlikte arabulucuya bavuracaklarn beyan etmeleri hâlinde yarglama, mahkemece üç ay geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, taraflarn birlikte bavurusu üzerine bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatlabilir.

(7) Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya arabuluculuk konusunda özel yetki verilmi vekilleri aracl ile katlabilirler.

(8) Arabulucular, Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden de faaliyetlerini yürütebilirler.

(9) Arabulucular, yarg organlar ve elektronik altyapsn tamamlam kamu kurum ve kurulular ile bilgi ve belge alveriini elektronik ortamda yapabilirler.

Arabuluculuk sürecinin balamas ve sürelere etkisi

MADDE 20 (1) Arabuluculuk süreci, dava açlmadan önce arabulucuya bavuru hâlinde, taraflarn ilk toplantya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasnda sürecin devam ettirilmesi konusunda anlamaya varlp bu durumun bir tutanakla belgelendirildii tarihten itibaren ilemeye balar. Dava açlmasndan sonra arabulucuya bavuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin taraflar arabuluculua davetinin taraflarca kabul edilmesi veya taraflarn arabulucuya bavurma konusunda anlamaya vardklarn duruma dnda mahkemeye yazl olarak beyan ettikleri ya da durumada bu beyanlarnn tutanaa geçirildii tarihten itibaren ilemeye balar.

(2) Arabuluculuk sürecinin balamasndan sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanam ve hak düürücü sürelerin hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

Arabuluculuun sona ermesi

MADDE 21 (1) Aada belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona erer:

a) Taraflarn uyumazlk konusu üzerinde anlamaya varmas.

b) Taraflara danldktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu tarafndan tespit edilmesi.

c) Taraflardan birinin kar tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiini bildirmesi.

ç) Taraflarn anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

d) Uyumazln arabuluculua elverili olmadnn veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsamna girmeyen bir suç ile ilgili olduunun tespit edilmesi.

(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarn anlatklar, anlaamadklar veya arabuluculuk faaliyetinin nasl sonuçland bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafndan düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince imzalanr. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek sureti ile sadece arabulucu tarafndan imzalanr.

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanaa, faaliyetin sonuçlanmas dnda hangi hususlarn yazlacana taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçlar konusunda taraflara gerekli açklamalar yapar.

(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilikin kendisine yaplan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fkraya göre düzenlenen tutana be yl süre ile saklamak zorundadr. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenledii son tutanan birer örneini taraflara da verir. Bu tutanan bir örneini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüe gönderir.

(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecinde hukuki ve fiili sebeplerle görevini yapamayacak hale gelirse, taraflarn üzerinde anlat yeni bir arabulucu ile süreç kald yerden devam ettirilebilir. Önceki yaplan ilemler geçerliliini korur.

(6) Arabuluculuk süreci srasnda taraflardan birinin ölümü hâlinde, arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Taraflarn anlamas

MADDE 22 (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varlan anlamann kapsam taraflarca belirlenir, anlama belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafndan imzalanr.

(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlamaya varrlarsa, bu anlama belgesinin icra edilebilirliine ilikin erh verilmesini talep edebilirler. Dava açlmadan önce arabuluculua bavurulmusa, anlamann icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, asl uyumazlk hakkndaki görev ve yetki kurallarna göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davann görülmesi srasnda arabuluculua bavurulmas durumunda ise anlamann icra edilebilirliine ilikin erh verilmesi, davann görüldüü mahkemeden talep edilebilir. Bu erhi içeren anlama, ilam niteliinde belge saylr.

(3) cra edilebilirlik erhinin verilmesi, çekimesiz yarg iidir ve buna ilikin inceleme dosya üzerinden de yaplabilir. Ancak arabuluculua elverili olan aile hukukuna ilikin uyumazlklarda inceleme durumal olarak yaplr. Bu incelemenin kapsam anlamann içeriinin arabuluculua ve cebrî icraya elverili olup olmad hususlar ile snrldr. Anlama belgesine icra edilebilirlik erhi verilmesi için mahkemeye yaplacak olan bavuru ile bunun üzerine verilecek kararlara kar ilgili tarafndan istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alnr. Taraflar anlama belgesini icra edilebilirlik erhi verdirmeden baka bir resmî ilemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alnr.

KNC BÖLÜM

Arabulucular Sicili

Arabulucular sicilinin tutulmas

MADDE 23 (1) Özel hukuk uyumazlklarnda arabuluculuk yapma yetkisini kazanm kiilerin sicilleri, sicil numaras verilmek suretiyle, Daire Bakanlnca tutulur.

(2) Sicilde kiinin ad ve soyad, doum tarihi, meslei, i adresi ve akademik unvan gibi ahsi bilgileri yer alr. Ayrca, kii ister ve bildirirse arabuluculukla ilgili özel çalma ve uzmanlk alanlar da sicilinde yer alabilir. Bu bilgiler, Daire Bakanl tarafndan Genel Müdürlüün internet sitesinde duyurulur.

(3) Arabulucu, sicilde yer alan kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü deiiklii bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel Müdürlüe bildirmek zorundadr. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl tarafndan elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yaplr.

(4) Daire Bakanl, arabulucular hakknda ayrca ahsi sicil dosyas tutar. ahsi sicil dosyasna arabulucunun kimlii, örenim ve meslek durumu, bildii yabanc dil, meslekî eserleri ve yazlar, aile durumu, disiplin ve ceza soruturmas ve sonuçlar, baka görevlerde geçen hizmet gibi hususlara ilikin belgeler ile dier belgeler konulur.

Arabulucular siciline kayt olma artlar

MADDE 24 (1) Sicile kayt, ilgilinin Daire Bakanlna yazl olarak bavurmas ve artlar tadnn anlalmas üzerine yaplr.

(2) lgili bavuru srasnda 23 üncü maddenin ikinci fkrasnda belirtilen ahsi bilgilerini içeren belgeler ile arabuluculuk eitimini tamamladn gösterir baar belgesinin asl veya onayl örneini de sunmakla yükümlüdür.

(3) Arabulucular siciline kaydedilebilmek için;

a) Türk vatanda olmak,

b) Mesleinde en az be yllk kdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Tam ehliyetli olmak,

ç) Kasten ilenmi bir suçtan mahkûm olmamak,

d) Arabuluculuk eitimini tamamlamak ve Bakanlkça yaplan yazl ve uygulamal snavda baarl olmak,

gerekir.

(4) Kesinlemi bir disiplin karar sonucunda meslekten veya kamu görevinden çkarlm olan kimse, dier artlar tasa bile üçüncü fkrann (b) bendindeki art yönüyle meslek erbab saylmaz. Bu durumda olanlar lehlerine verilmi bir yarg karar olmadkça sicile kayt olamazlar.

(5) Bavuru tarihi itibar ile fiilen avukatlk mesleini veya bir kamu görevini ifa etmeyen bavuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleini yapmalarna ruhen ve bedenen engel bir hâllerinin bulunmadn salk kurulularndan alacaklar raporlarla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Sicile kayt için bavuruda bulunacak kiinin fiilen yürütmekte olduu asl mesleinin ilgili mevzuatnda, arabuluculuk faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamaldr.

(7) Sicile kayt için bavuruda bulunan kii, üçüncü fkrann (b) bendindeki art tadn ve beinci fkrada bahsedilen salk durumunu düzenlenme tarihi itibar ile alt aydan daha eski tarihli olmayan belgelerle ispatlamak zorundadr.

(8) Üçüncü fkrada saylan sicile kayt artlarn tad anlalan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan bavuru sahiplerinin sicile kaytlarnn yaplaca hususu ile artlar tamad anlalan veya verilen bir aylk süreye ramen eksik belgelerini sunmayan bavuru sahiplerinin sicile kaytlarnn yaplamayaca hususunda Daire Bakanlnca bavuru tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. Bu kararlar ilgilisine de tebli edilir. Bu kiiler belge eksikliklerini ikmal ettiklerinde yeniden sicile kayt için bavuruda bulunabilirler.

(9) Arabulucu, sicile kayt tarihinden itibaren faaliyetine balayabilir.

(10) Arabulucu, üçüncü fkrada saylan artlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü deiiklii bir ay içinde varsa belgesi ile birlikte Genel Müdürlüe bildirmek zorundadr. Bu deiiklikler ile ilgili olarak Daire Bakanl tarafndan sicilde ve elektronik ortamda gerekli düzeltmeler yaplr.

Arabulucular sicilinden silinme

MADDE 25 (1) Arabuluculuk için aranan koullar tamad hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koullar kaybeden arabulucunun kayd Daire Bakanlnca silinir. Arabulucunun ölümü hâlinde de ayn ilem yaplr.

(2) Silinme ileminden önce, arabulucunun yazl savunmas alnr. Arabulucu, yazl savunmada bulunmas için kendisine yaplan yazl bildirimin tebliinden itibaren on günlük süre içinde savunmasn vermek zorundadr. Tebliden imtina eden veya bu süre içinde savunmada bulunmayan arabulucu savunma hakkndan vazgeçmi saylr.

(3) Daire Bakanl, Kanunun öngördüü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmediini tespit ettii arabulucuyu yazl olarak uyarr; uyarya uyulmamas hâlinde, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde denetim yaptrp, arabulucunun ikinci fkra uyarnca savunmasn da aldktan sonra, gerekirse adnn sicilden silinmesini Kuruldan talep eder. Kurul tarafndan sicilden silinmeye yönelik bir karar verilirse Daire Bakanlnca bu karar ilgilisine tebli edilir.

(4) Arabulucu, sicilden kaydnn silinmesini her zaman isteyebilir. Bu durumda olanlar snav artlar dndaki artlar haiz ise yeniden sicile kayt yaptrabilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eitim, Snav ve Denetim

BRNC BÖLÜM

Arabuluculuk Eitimi ve Eitim Kurulular

Arabuluculuk eitimi

MADDE 26 (1) Arabuluculuk eitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra be yllk meslekî kdem kazanm kiiler tarafndan alnan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletiim becerileri, müzakere ve uyumazlk çözüm yöntemleri, psikoloji ile dier teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanlmasn amaçlayan eitimi ifade eder.

(2) Arabulucu olacak kiilere asgari otuzalt saati teorik ve oniki saati uygulamal olmak üzere toplam krksekiz saat arabuluculuk eitimi verilir.

(3) Teorik eitimin alt saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluur.

a) Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eitimi; arabuluculua elverili alanlar, yarglama aamasnda arabuluculua bavurulmas hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yaplmas gereken ilemler ile bir anlamann ortaya çkmas hâlinde bu anlamann düzenlenmesi ve hukuki nitelii gibi hususlar kapsar.

b) Teknik bilgi eitimi; iletiim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplant yönetimi, psikoloji, geliim psikolojisi, kiilik, davran bozukluklar, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyumazlk analizi ve uyumazlk çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulmas gereken etik kurallar gibi arabuluculua yönelik eitimleri içerir.

(4) Uygulama eitimi; adaylarn bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini gelitirmelerini salayacak örnek uyumazlk çözüm çalmalar ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Bu kapsamda; eitim alanlardan örnek bir uyumazlk senaryosu ortaya koymalar ve arabuluculuk yöntemini kullanarak uyumazl çözüme kavuturmalar, akabinde eitmenlerle birlikte grup deerlendirmeleri yapmalar beklenir.

(5) Arabuluculara, arabuluculuk eitim izni verilen kurulularca teorik ve uygulamal, toplam sekiz saatten az olmamak üzere ylda en az bir defa yenileme eitimi verilir. Arabulucular her yl verilen bu sekiz saatlik eitime katlmak zorundadrlar.

(6) Eitime katlanlarn, belgeye dayal ve eitim kurulularnca kabul edilen hakl bir mazeretleri olmadkça arabuluculuk eitimi süresince verilen ders ve çalmalara katlmlar zorunludur. Eitim kurulularnca, adaylarn derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir hakl bir mazereti bulunmakszn derslerin 1/12sine devam etmeyenlerin eitim programyla iliii kesilir.

Arabuluculuk eitimi baar belgesi

MADDE 27 (1) Eitim kurulular, eitimlerini baar ile tamamlayan kiilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eitimini tamamladklarna dair bir belge verirler.

Eitim kurulularna izin verilmesi

MADDE 28 (1) Arabuluculuk eitimi üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birlii veya Türkiye Adalet Akademisi tarafndan verilir. Bu kurulular Bakanlktan izin alarak eitim verebilirler. zin verilen eitim kurulularnn listesi elektronik ortamda yaymlanr.