TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 18.05.2013
E. 2012/749
K. 2013/326

Şikâyetli avukatın Cumhuriyet Savcısının sözlü ricası veya ısrarı üzerine olsa dahi, yasal zorunluluk olan Baro tarafından görevlendirme yapılmadıkça zorunlu müdafilik görevini üstenmesi ve bununla ilgili ücrete hak kazanması disiplin cezası gerektirir.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 136/2 ; TBB Meslek Kuralları  5, 11 )

Yazdırmak için tıklayınız

Şikâyetli avukat hakkında,  Baro tarafından görevlendirilmediği halde … Cumhuriyet Başsavcılığında zorunlu müdafi olarak görev yaptığı ve bunlara ilişkin ödemenin yapılmasını istediğinin tespiti üzerine CMK Uygulama Kurulu tarafından yazılan 05.01.2011 tarihli yazıya verdiği 01.02.2011 tarihli cevabında, Baro tarafından görevlendirilmediği halde ilgili Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine zorunlu müdafi olarak hazır bulunduğu ve cevap yazısında yer alan ifadeler sebebiyle re’sen başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, açılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca her iki eylem de sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmalarında, görevlendirilmediği halde … Adliyesinde CMK görevi kabul ettiğini, fakat … ilçesinde Cumhuriyet Savcısının, ilçedeki avukatların ilçe dışında olmaları veya görevi kabul etmemeleri sebebiyle gösterdiği ısrar üzerine, birden fazla hazırlık soruşturmasında müdafi olarak yer aldığını, bu duruma ilgili savcının ve personelin de tanık olduğunu, bu görevlerle ilgili ücret ve yol masraflarını alamadığını, aksi olsa zaten baro sitesinde bu durumun görüleceğini, haksız kazanç elde etme durumunun olmadığını, dilekçesindeki ifadenin, CMK Uygulama Kurulunun yazısında kendisine bu görevlerin ayrım yapılarak verildiği izlenimi yaratıldığı için “ Cumhuriyet Başsavcısı babamın oğlu değildir” ibaresini kullandığını, “çalışma bedellerinin ve 2500 motor gücündeki JİP aracımın mazot bedellerinin hangi kanuni gerekçeye dayanarak ödenmediği” ibaresinin de … ilçesinin uzak olması ve yapmış olduğu masrafların açıklanması amacı ile yazıldığını bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu, kovuşturma konularından birini oluşturan, şikâyetli avukatın … ilçesinde Baro tarafından görevlendirilmediği halde çeşitli CMK görevlerinde zorunlu müdafi sıfatıyla hazır bulunduğuna ve bunlarla ilgili ücret ve yol giderlerini talep ettiğine ilişkin hazırlık soruşturması belgelerini getirmemiş ise de, bu husus şikâyetli avukat tarafından, savunmasında gösterilen gerekçelere dayalı olarak kabul etmiş bulunduğu için, incelemede eksiklik kabul edilmemiştir. 

Şikâyetli avukatın, ücret ve yol giderlerini talep etmesi üzerine, CMK Uygulama Kurulunun 05.01.2011 tarihi yazısı ile işlem yapmadan iade ettiği, şikâyetli avukatın 01.02.2012 tarihli yazısı ile bu görevlerin tamamının … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisinin telefonla çağrılması üzerine kabul edildiği, görevi kabul etmeden önce savcılık makamı tarafından diğer avukatlara ulaşılamadığının veya şehir dışında olduklarının bildirildiği, bunun üzerine görevin kabul edildiği, … Başsavcısının babasının oğlu olmadığı ve keyfine göre hareket etmediği, çalışma bedellerinin ve 2500 motor gücündeki JİP aracının mazot bedellerinin hangi kanuni gerekçe ile ödenmediğinin yazılı olarak bildirilmesini istediği görülmüştür.

CMK 156.maddesine göre, 150 maddedeki hallerde müdafi,  …. Baro tarafından görevlendirilir.

CMK gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Baro tarafından yapılacak görevlendirmenin usul ve ödemelerin usulü düzenlenmiştir.

Şikâyetli avukatın Cumhuriyet Savcısının sözlü ricası veya ısrarı üzerine olsa dahi, yasal zorunluluk olan Baro tarafından görevlendirme yapılmadıkça zorunlu müdafilik görevini üstenmesi ve bununla ilgili ücrete hak kazanması mümkün değildir. Kendisine bu yönde bir istek ve ısrar gelmesi halinde, ilgili Cumhuriyet Savcısının müdafi görevlendirmeye yetkili olmadığını hatırlatması, orada bulunması sebebiyle işin hızlandırılması açısından kendisinin görevlendirilmesi halinde görevi kabul edebileceğini bildirmesi, hem yasal prosedürün tamamlanması hem de görevlendirme yetkisine sahip Baro’nun devre dışı bırakılabileceği gibi bir görüntüye meydan verilmemesi gerekirken, görevlendirme yetkisi olmayan Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ile görev kabul edilmesi yasanın açık hükmüne aykırı ve disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Avukatlık Yasasının 34. maddesinin göndermesi ile Türkiye Barolar Birliği meslek Kurallarının 5. maddesine göre “ Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.” 11. maddesine göre “Avukat, Türkiye Barolar Birliğince kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır.”

Bu düzenlemeler karşısında, CMK Uygulama Kurulunun yazısına karşılık olarak şikâyetli avukat tarafından yazılan 01.02.2011 tarihi yazıda yer alan “… Başsavcısının babasının oğlu olmadığı ve keyfine göre hareket etmediği, çalışma bedellerinin ve 2500 motor gücündeki JİP aracının mazot bedellerinin hangi kanuni gerekçe ile ödenmediğinin yazılı olarak bildirilmesini istediği” yönündeki ifadelerin meslek örgütüne karşı saygı sınırını aşan icapsız ve amacı dışındaki sözler olarak nitelenmekle disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasının gerekçesini oluşturan her iki eylemin de disiplin suçunu oluşturduğu yönündeki kabulünde hukuksal isabetsizlik bulunmamakta ise de ayrı zamanda ayrı eylemlere ayrı ayrı disiplin cezası tayin ve takdir edilmesi gerekir iken tek bir ceza takdir etmesinde hukuksal isabet bulunmamaktadır.

Ancak, şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde bu kovuşturmadaki eylem tarihinden önce kesinleşmiş 03.09.2010 tarihli ve 07.01.2011 tarihli uyarma cezası bulunmaktadır. Avukatlık Yasasının 136/2 maddesine göre ”Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren bir davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.” Buna göre, Baro Disiplin Kurulunun, şikâyetli avukat hakkında kınama cezası tayin etmesinde sonucu itibariyle hukuksal isabetsizlik bulunmamış, kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikâyetli avukatın itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulunun “kınama cezası verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA,   oy birliği ile karar verildi.