TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 10.01.2014
E. 2013/498
K. 2014/2

Şikâyetli avukatın icra veznesinden para çekmesine karşın makul bir sürede yazılı bildirimde bulunmaksızın hesap vermemesi, vekâletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmamasına karşın parayı çekip iadesi istendiği halde vermemesi.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes. Kur 3, 4, 43)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Şikâyetli avukat hakkında “müvekkilini bilgilendirmediği, vekâletnamede avukata para tahsil etme yetkisi verilmediği halde Konya 6. İcra Dairesi’nin 2010/1549 Esas sayılı icra dosyasından 04.03.2010 tarihinde para tahsil ettiği, ancak tahsil ettiği tarihten yaklaşık 1,5 yıl sonra şikâyetçinin haricen öğrenmesi üzerine 26.11.2011 tarihinde el yazısıyla şikâyetçinin 5.856,50 TL alacaklı olduğunu bildirdiği, gerçek alacağın bu olmadığı, şikâyetli avukatın halen parayı ödemediği, uhdesinde tuttuğu” iddiasıyla başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda şikâyetli avukatın “3 ay süre ile işten yasaklanmasına” karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat disiplin soruşturması ve kovuşturması aşamalarında savunma sunmamış olup, karara yaptığı itirazında özetle; şikâyetçinin hukuki mücadelesini şahsen yürüterek ve temyiz etmeyerek aleyhine sonuçlandığını, daha sonra kendisine vekâletname verdiklerini, .. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2008/432 Esas sayılı üzerinden vekil olarak yürüttüğü davada herhangi bir sorumluluğu olmadığını, icradan çekilen paranın da şikâyetçiye ödendiğini, ödemenin şikâyetçi tarafından ne Baro Başkanlığına ne de icra dairesine bildirilmediğini, şikâyetçinin ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/559 Esas sayılı dosyası ile aleyhine tazminat davası açtığını, bu dosyadaki bilirkişi raporunun konuyu tamamen ortaya koyduğunu ve şikâyetçinin icradan yapılan tahsilâtı aldığını açıkça beyan ettiğini, bu davanın beklenilmesi gerektiğini, olayda kast olmadığını, verilen kararın müvekkilin beyanlarının sunulamamasından kaynaklandığını belirtmiş, cezanın kaldırılmasını talep etmiştir.

Şikâyetçi Z.A. 21.12.2013 ve Şikâyetli Avukat H.S.’ye 23.12.2013’de usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına ve 10.01.2014 günü saat 10.00’da duruşma yapılacağının bildirilmesine karşın gelen olmadığından duruşma yapılamamış ve evrak üzerinden karar verilmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; .. 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1549 Esas sayılı dosya Şikâyet adına .. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2008/432 Esas, 2009/21033 Karar sayılı ilamına müsteniden 5.560.00 TL ana alacak, 1.330.23 TL işlemiş faiz, 665.00 TL dava vekâlet ücret, 302.00 TL yargı gideri olmak üzere cem’an 7.857.23 TL’lik borçlu G. Sigorta aleyhine takip açıldığı,

.. 4. Noterliği’nin 15.02.2008 gün ve … Yevmiye No.lu vekâletnamesi ile Şikâyetlinin vekil edildiği, vekâletnamede “ahzu-kabz” yetkisinin olmadığı,

 .. 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1549 Esas sayılı dosyasından 04.03.2010 gün ve 1156 sayılı reddiyat makbuzu ile 9.166.00 TL yatan paradan net 8.693.90 TL’nin Şikâyetli avukat H.S. imzası ile çekildiği,

25.01.2012 tarihli dilekçe ile Şikâyetçi tarafından ... 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1549 Esas sayılı dosyasında “ahzu-kabz” yetki olmadan ödeme yapıldığı ve bu nedene usulsüz olarak ödendiği bildirilen paranın idesi talep edildiği,

.. 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1549 Esas ve 01.02.2012 günlü yazısı sehven usulsüz olarak çekildiği bildirilen 9.165.00 TL’nin iadesi, aksi takdirde haciz işlemi yapılacağının bildirildiği,

Şikâyetli avukatın taşınmazları ile araçlarına haciz konulması için muhtelif müzekkereler yazıldığı,

.. 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/559 Esasında Şikâyetli avukat aleyhine açılan alacak davasında dosyaya sunulan 21.03.2013 gün ve Avukat R. F. E. tarafından tanzim olunan bilirkişi raporunda Şikâyetlinin 5.158.82 TL borçlu olduğunun bildirildiği,

TBB Meslek Kuralları 43. madde gereği paranın İcra veznesinden çekildiği 04.03.2010 tarihinden sonra makul bir sürede yazılı bildirim yapılarak hesap verilmediği,

26.11.2011 günlü Avukat H.S. imzalı belgede alacağın 6.890.00 TL olduğu, %15 ücret kesintisinden sonra 5.856.50 TL’nin Şikâyetçi hesabına yatırılacağının bildirildiği,

Şikâyetli avukatın 30.07.2013 günlü itiraz dilekçesinde paranın banka hesabına yatırıldığı savunulmuş ise de banka ismi bildirilmediği gibi, hesap numarası da verilmediği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde tekerrüre esas 30.04.2010 tarihinde kesinleşmiş kınama cezasının bulunduğu görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesi “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.”

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Şikâyetli avukatın icra veznesinden para çekmesine karşın makul bir sürede yazılı bildirimde bulunmaksızın hesap vermediği gibi ödeme de yapmadığı, 19 ay sonra bildirdiği hesapta da icra veznesinden çektiği parayı gizlediği, vekâletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmamasına karşın parayı çektiği, iadesi istendiği halde etmediği dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Bu nedenlerle eylemin avukatlık yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, 43. maddelere aykırı olduğu yönündeki hukuksal değerlendirme yerine ise de disiplin sicil özetine tekerrüre esas sadece 30.04.2010 tarihinde kesinleşmiş kınama cezası olmakla itirazın kabullü ile 3 ay işten çıkarma cezasının 214.00 TL para cezasına çevrilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak şikâyetli avukatın itirazının kabulü ile .. Barosu Disiplin Kurulunun “3 Ay Süre İle İşten Yasaklanma Cezası Verilmesine” ilişkin 24.04.2013 gün, 2012/68 Esas, 2013/20 Karar sayılı kararının “214,00 TL para cezasına” çevrilmesi suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Şikâyetli Avukat H. S.’nin “214,00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına” katılanların oybirliği ile karar verildi.