TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 07.02.2014
E. 2013/646
K. 2014/76

Avukatın bir hukuk adamı olarak yanında çalıştırdığı yardımcısı avukata karşı ücret ve eklentileri ile sigorta primlerinden ötürü sorun yaratmaması, örnek ve önder olması kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranarak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınması gerekmektedir.

(Av. Yas  34, 134  TBB Mes.Kur 3, 4)

Yazdırmak için tıklayınız

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

            Şikâyetli avukat hakkında sigortalı avukat olarak çalıştırdığı Şikâyetçinin 01.01.2009 ile 15.08.2009 tarihleri arasında vaki çalışmasıyla ilgili sigorta primlerine yatırmadığı, bir aylık ücretini de ödemediği ve bu nedenle 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34 ve 134, TBB Meslek Kuralları 4. maddeye aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

 

Şikâyet edilen avukata tebligat yapılarak duruşma günü bildirilmesine rağmen müteaddit defalar mazeret göndermek sureti ile duruşmalara katılmamış,                      duruşmalara devamlı olarak mazeret bildiren Şikâyetli Avukat her hangi bir şekilde yazılı savunmamada vermemiştir.

            İncelenen dosya kapsamından; Şikâyetçi avukatın 06.04.2011 tarihli dilekçesiyle, (sehven yanlış yazdığı ve sonraki 26.06.2012 tarihli dilekçesinde Şikâyetli avukatın yanında 01.01.2008 - 15.08.2008 tarihleri arasında avukat olarak çalıştığını bu sürelerin doğru tarihinin 1.1.2009-15.08.2009 olduğunu belirterek düzeltme yapmış ve bu düzeltme Baro tarafından kabul edilmiştir.)  01.01.2009-15.08.2009 tarihleri içinde Şikâyetli avukatın yanında çalıştığını ancak Şikâyetlinin sigortaya bildirimde bulunulmadığını ve sigorta primlerinin de yatırılmadığını, Şikâyetli avukatla müteaddit kereler görüşmesine rağmen bu konuda herhangi bir çözüme ulaşamadığını ve sonunda 1 aylık maaş alacağının da kendisine ödenmemesi ile ilgili olarak icra takibi yoluna başvurduğunu ancak bu yolla da herhangi bir sonuç sağlayamadığını çünkü kendisinin barosuna bildirmiş olduğu iletişim adreslerinin yanlış olması nedeniyle de kendisine ulaşamadığını belirterek sözü geçen avukatı Baroya şikâyet ettiğini bildirdiği,

            Şikâyetli avukatın ... Barosu Yönetim Kurulu’nun 28.04.2011 tarihli kararı ile ... Barosu’na nakil suretiyle levhadan silinmesine karar verildiği,

            Şikâyetçi avukatın sigorta bilgilerini muhtevi yazı ve eki SGK Başkanlığı’ndan B.13.2.SGK.4.34.10.29.134/Mah. Gr. MY Sayılı 15 Mart 2013 tarihli yazı ile ... Barosu Yönetim Kurulu’na gönderilmiş ve bu yazıda Şikâyetçi avukatın 01.01.2009–15.08.2009 tarihleri arasında sigortalı çalışmasının tespit edilemediğinin belirtildiği,

 

... 9. İcra Müdürlüğü’nün 2009/29345 Esas sayılı dosyası incelenmek üzere merciince gönderildiği, Şikâyetçi avukat tarafından, şikâyetli avukat aleyhine maaş alacağından kaynaklı borç için icra takibi başlatıldığı,

... Barosu Disiplin Kurulu, dosya içeriğinden ve gelen SGK kayıtlarından şikâyetlinin 01.01.2009 -15.08.2009 tarihleri arasında sigortaya bildirim yapmadığını tespit ederek, şikâyetli avukatın eylem ve işlemini 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34 ve 134. maddeleri ile TBB Meslek Kurallarının 4. maddesine aykırı olduğundan bahisle, şikâyetli avukatın eylemine uyan 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 135/2 maddesi gereğince Kınama cezası ile cezalandırılmasına 03.06.2013 tarihinde karar verdiği,

Şikâyetli avukatın vekil tayin edildiği vekâletnameler (... 21. Noterliği 16.08.2002 tarih ve 20535 Yevmiye No. ve dosyaya sunulmuş 11 adet vekâletname)

Şikâyetli avukatın Şikâyetçiyi yetkilendirdiği 10.02.2009 tarihli yetki belgesi,

Şikâyetçi avukatın yanında çalıştığı şikâyetli avukatın icra takiplerini takip ettiğine dair müzekkere örnekleri (... 3. İcra Müdürlüğü 2009/45 E. , 2008/15444 E. sayılı ve ... 12. İcra Müdürlüğü 2002/2006 E.sayılı dosyaların takibi),

Şikâyetli avukatın Baro Başkanlığına 26.06.2012 tarihinde sunduğu Şikâyetli avukat adına ve/veya birlikte takip ettiği dava ve iş listesi,

Şikâyetliye ait ... 28. Noterliği’ne ait 05 Nisan 2005 tarih ve … Yevmiye No.lu imza beyanname örneği,

Şikâyetli avukatın ... Barosu Başkanlığının 25.07.2011 tarihinde gönderdiği disiplin sicil özetinden 25.07.2011 gün ve 2010/D.415 Esas sayılı kararla uyarma cezası aldığı ve kararın 17.06.2011 tarihinde kesinleştiği,

Şikâyetli avukatın 24.07.2013 kayıt tarihli itirazında özetle; Söz konusu kararı 25.06.2013 tarihinde tebellüğ ettiğini ifade ederek disiplin soruşturmasındaki tebligatın usulüne uygun yapılmadığını kendisinden herhangi bir savunma alınmadan karar verildiğini söz konusu şahsın aylıklı olarak yanında çalışmadığını sadece bazı dava ve duruşmalara yardım amaçlı olarak girdiğini, usul ve yasaya aykırı disiplin kurulu kararın bozulması gerektiğini itirazen bildirdiği, görülmektedir.

            Şikâyet edilen avukatın savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki iddiası, dosyada mevcut usulüne uygun olarak yapılan tebligatlara karşın mazeret bildirmesi ve savunma vermemesi nedeni ile itibar edilmesi mümkün değildir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Avukatın bir hukuk adamı olarak yanında çalıştırdığı yardımcısı avukata karşı ücret ve eklentileri ile sigorta primlerinden ötürü sorun yaratmaması, örnek ve önder olması kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranarak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınması gerekmektedir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat M.F.U.’ın itirazının reddi ile ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası İle Cezalandırılması” ilişkin 03.06.2013 gün ve 2012/D.246 Esas, 2013/291 Karar sayılı kararının “ONANMASINA”, katılanların oybirliği ile karar verildi.