TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 24.05.2014
E. 2014/139
K. 2014/324

Baro Yönetim Kurulu’nun Şikâyetçi şikâyetini “ihbar” kabul ederek resen kovuşturma açılmasına karar vermiştir. Bu nedenle Şikâyetçinin sıfatının bulunmadığı yönündeki Baro Disiplin Kurulu kararında hukuki isabet olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

(Av. Yas. 141)

Yazdırmak için tıklayınız

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında “şikâyetçinin babası S.K.aleyhine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/36 Esas sayılı dosyası ile ücret davası açtığı; ancak Baro’ya bilgi vermediği” iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat … Sulh Hukuk Mahkemesi ve … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalarda alacaklının bilgisi dışında borçlu tarafla anlaşarak alacağını tahsil etme yöntemine gittiğini öğrendiğini, müvekkilini telefonla arayarak vekâlet ücretini ödemesini işin yargıya taşınmasına sebebiyet vermemesini talep ettiğini, ancak ödemek istemediğini beyan etmesi üzerine ….Asliye hukuk Mahkemesi’nin 2012/36 Esas sayılı dosyası ile vekâlet ücretine ilişkin dava açtığını, müvekkille karşı karşıya gelinmesinin tek sebebinin şikâyetçinin anlaşılamayan tavrı olduğunu, şikâyetçinin birtakım davalarda müvekkili Ç.D.’ın kendisini azletmelerini sağladığını, takip ettiği dosyalar incelendiğinde şikâyetçinin babasının işini Avukatlık Yasası’na meslek onuruna ve saygınlığına yaraşır bir anlayışla ve titizlikle takip ettiğini, şikâyetçinin talep ettiği vekâlet ücretini ödememek için bu yola başvurduğunu, Baro’ya sehven bilgi vermediğini, ancak bu konuda şikâyetçinin şikâyet hakkı olmadığını savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından, şikâyetli avukat tarafından S.K.aleyhine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/36 Esas sayılı dosyası ile alacak davası açıldığı,

Mahkemenin 25.09.2012 gün ve 2012/347 Karar sayılı kararı ile davanın kısmen kabulü ile 3.813.64 TL’nin tahsiline karar verildiği, kararın kesinleşme şerhinin bulunmadığı,

Şikâyetli avukatın bu hususta Baro’ ya bilgi verdiğine dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, şikâyetli avukatın da bu hususu savunmalarında dile getirmiş olduğu,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde herhangi bir cezanın bulunmadığı,

Baro Disiplin Kurulu’nca 31.10.2013 gün ve 2013/1 Disiplin Esas, 2013/3 Karar sayılı kararla “Avukatın müvekkiline karşı Hukuk Mahkemelerinde açacağı davaları ve uyuşmazlıkları Baroya bildirmesi bir gerekliliktir. Ancak şikâyetçi ile şikâyetli arasında vekâlet ilişkisi bulunmamaktadır. Şikâyet hakkı kişiye bağlı, devredilemez bir haktır. Avukatın müvekkili hakkında Baro Başkanlığına bildirimde bulunulmadan dava açılması halinde şikâyet hakkı, aleyhine dava açılana yani olayımızda şikâyetçinin babasına aittir. Uyuşmazlık konusu ihlal, resen soruşturma açılmasına sebep olacak nitelikte ve özellikte bir ihlal değildir. Şikâyetçinin Şikâyet hakkı yokluğunda şikâyet edilen avukatı şikâyet etme hususunda korumaya değer herhangi hukuki bir menfaati bulunmadığı” gerekçesiyle şikâyetli avukat hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği,

Şikâyetçi itirazında özetle; disiplin kurulu kararının hatalı değerlendirme sonucu verildiğini, şikâyet edilen kişinin Baro Başkanı olması nedeniyle babası tarafından yapılan şikâyetin de reddedildiğini, şikâyetli avukata defalarca masraf verdiklerini, ancak sözleşme yapmaktan kaçındığını, ısrar üzerine basit bir sözleşme yaptığını, aralarında vekâlet ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmemişse de babasının işleriyle kendisinin ilgilendiğini, şikâyetli avukatın kendilerini mağdur ettiğini, görevini kötüye kullandığını, şikâyeti inceleyen avukatların tesir altında kaldığını, babasının aynı sebeple yaptığı şikâyeti farklı sebeplerle reddettiklerini, bu şikâyetin de taraf olmadığı gerekçesiyle reddedilerek disiplin cezası verilmediğini, şikâyetli avukatın cezalandırılması gerektiğini belirtmiş; kararın itirazen kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.

Baro Yönetim Kurulu disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin kararında da bu hususu gözeterek Şikâyetçi H.K.’un şikâyetini “ihbar” kabul ederek resen kovuşturma açılmasına karar vermiştir.

Bu nedenle Şikâyetçinin sıfatının bulunmadığı yönündeki Baro Disiplin Kurulu kararında hukuki isabet olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi H.K.’un itirazının reddi ile kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 31.10.2013 gün ve 2013/1 Disiplin Esas, 2013/3 Karar sayılı kararının ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.