TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 06.06.2014
E. 2014/178
K. 2014/356

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca incelenen ve sonuçta uyarma, kınama ve para cezası verilmesine ilişkin kararlar, karar tarihinde kesinleşir. Kararlar aleyhine yargı süreci başlatılmışsa bu yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olmadıkça kararın infazını etkilemez.

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazların süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Talepçi avukatın disiplin sicilinde bulunan 10.05.2006 tarih, 2005/25 Esas ve 2006/17 Karar sayılı kınama cezasının Avukatlık Yasasının 160. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğu gerekçesi ile sicilinden silinmesi talebi, Baro Disiplin Kurulu’nca 25.12.2013 gün, 2013/95 Esas ve 2013/20 Müt. Karar sayılı kararla “1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 160/3’üncü maddesi gereğince 5 yıllık süre içerisinde başkaca bir suçtan disiplin cezası almaması şart koşulduğundan yasal 5 yıllık süre dolmadan talep sahibinin ...Barosu Disiplin Kurulu’nun 2011/20 Esas, 2011/26 Karar sayılı disiplin dosyasından dolayı kovuşturma yapılarak kovuşturma neticesi para cezası aldığı anlaşıldığından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 160/3’üncü madde gereğince şartları oluşmayan işbu talebin reddine karar verilmiştir.

Karara talepte bulunan Avukat S.K.tarafından itirazda bulunmuştur.

 İncelenen dosya kapsamından; ... Barosu Disiplin Kurulu’nun 2005/25 Esas, 2006/17 karar sayılı kararı ile verilen Kınama cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 27.04.2007 tarih, … Esas ve … Karar sayılı kararıyla onandığı,

 ...Barosu Disiplin Kurulu’nun 2008/36 Esas, 2009/37 Karar sayılı kararı ile verilen kınama cezasının itiraz üzerine Kurulumuzun 26.02.2010 tarih, 2009/588 Esas 2010/77 Karar sayılı kararı ile onandığı, böylece 26.02.2010 tarihi itibariyle kesinleştiği, talepçi avukat tarafından ... 17. İdare Mahkemesi’nin 2012/513 Esas sayılı dosyası ile açılan davada 28.12.2012 tarih, 2012/2779 Karar sayılı kararla işlemin iptaline karar verildiği, bunun üzerine Kurulumuzun 06.04.2013 tarih, 2013/168 Esas ve 2013/275 Karar sayılı kararıyla önceki kararımızın kaldırılmasına ve infazın durdurulmasına, Danıştay sonucunun beklenmesine karar verildiği, Türkiye Barolar Birliği’nin itirazı üzerine inceleme yapan ...Bölge İdare Mahkemesi’nce 11.09.2013 tarih, 2013/13093 Esas ve 2013/14317 Karar sayılı kararla ...17. İdare Mahkemesi’nce verilen 28.12.2012 tarih, 2012/513 Esas ve 2012/2779 Karar sayılı kararın bozulmasına karar verildiği, ...Barosu Disiplin Kurulu’nun 20.11.2013 tarih, 2013/33 Esas ve 2013/52 Karar sayılı kararıyla 2008/36 Esas, 2009/37 karar sayılı ve 15.07.2009 tarihli kınama cezasının infazına karar verildiği,

 ... Barosu Disiplin Kurulu’nun 15.06.2011 tarih, 2011/20 Esas ve 2011/26 Karar sayılı kararı ile Avukat S.K.’ın 200,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Kurulumuzun 09.12.2011 tarih, 2011/442 Esas ve 2011/721 Karar sayılı kararıyla onandığı, ...4. İdare Mahkemesi’nin 2012/588 Esas sayılı dosyası ile açılan iptal davasının 2013/757 Karar sayılı ve 29.05.2013 tarihli kararla davanın reddi ile sonuçlandığı, kararın davacı tarafından temyiz edilmiş olduğu,

 Avukat S.K.tarafından daha önce aynı talepte bulunulduğu, talebin Baro Disiplin Kurulu’nun 11.09.2013 tarihli karar ile reddedilmiş olduğu görülmektedir. 

 Şikâyetli avukatın 03.03.2014 kayıt tarihli itirazında özetle; Tarafına verilen para cezası halen kesinleşmediğinden, talep edilen kınama cezası 27.04.2007 tarihinde kesinleşmiş ve silinmesi için kanun da geçerli olan 5 yıl sürede 27.04.2012 tarihinde dolduğundan,bu süre içinde herhangi bir ceza alınmamış olduğunu, ceza alındığı varsayılsa bile disiplin dosyasında bulunan ve ...Baro Başkanlığınca gönderilen yazı da silinmeme gösterilen cezanın 12.12.2012 tarihinde kesinleştiği belirtilmiş olması karşısında Avukatlık Yasasının 160 Md’nin şartları oluştuğundan, disiplin sicilinden silinmesi gerektiğini bildirerek karara itiraz etmiştir.

 Avukatlık Yasası M. 160, “Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.

Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar, uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra disiplin kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler.

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki bölümü çıkartılarak yenisi düzenlenir.” hükmünü amirdir

 Uyarma, kınama ve para cezaları karara itiraz edilmemesi halinde tebliğden itibaren otuz gün sonra, itiraz üzerine kararın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından onama veya doğrudan verilmesi halinde, karar tarihinde kesinleşir.

 Avukatlık Yasası M. 157/6, “Şu kadar ki; uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararlar kesin olup, bakanlığın onayına tabi değildir.” hükmünü amirdir.

 Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nca incelenen ve sonuçta uyarma, kınama ve para cezası verilmesine ilişkin kararlar, karar tarihinde kesinleşir. Kararlar aleyhine yargı süreci başlatılmışsa bu yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar olmadıkça kararın infazını etkilemez ve Yargı kararına göre sonuç karar verilir.

 Şikâyetli avukatın disiplin sicilindeki özellikle itiraz ettiği ... Barosu Disiplin Kurulunun 27.04.2007 tarihinde kesinleşen 2005/25 Esas, 2006/17 Karar sayılı kararından sonra 26.10.2010 günü kesinleşen 2008/36 Esas, 2009/37 Karar sayılı kınama cezasının bulunması nedeniyle silinmesinin mümkün bulunmadığı tartışmasızdır.

 Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla Avukat S.K.’ın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

 Sonuç olarak Avukat S.K.’ın itirazının reddi ile ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezasının Sicilinden Silinmesi Talebinin Reddine”ilişkin 25.12.2013 gün, 2013/95 Esas ve 2013/20 Müt. Karar sayılı kararının ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.