TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 19.07.2014
E. 2014/168
K. 2014/438

Şikayetçi de duruşmaya çağrılmalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine göre,“Hakkaniyete uygun yargılama” , “silahların eşitliği”ni zorunlu kılar.

(Av. Yas 144)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukat hakkında Şikâyetçi A. A.’ın şikâyet dilekçesinde alacaklısı bulunduğu 6.500,00 TL bedelli bir senedi takibe koymak üzere Avukat F. Ş.’e verdiği, avukatın tüm parayı tahsil etmiş olmasına karşın kendisine sadece 2.000,00 TL ödeme yaptığını, kalan parayı istediğinde ise “ben sana daha evvel verdim” dediği, fakat buna ilişkin makbuzu kendisine gösteremediği, alacağının tamamını tahsil etmiş olduğu halde eksik ödeme yaptığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukatın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma vermediği,

Baro Disiplin Kurulu’nca Şikâyetçi A. A.’a delillerini ve bu husustaki iddialarını açıklaması için 04.06.2013 günlü yazı yazılmış ise de tebligatın yapılamadığı, başkaca adres araştırması da yapılmadığı,

Baro Disiplin Kurulu’nca başkaca bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın 20.11.2013 günlü disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin karar verildiği,

… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın“Hakkında müşteki A. A.’ın dilekçesi üzerine inceleme başlatılan Av. F. Ş. yönünden yukarıda tarih ve numaralan belirtilen karar ile "Disiplin Cezası Tatbikine Yer olmadığına dair” karar verilmiş ise de, Müşteki A. A.'ın dilekçesi içeriği kendisine açıklattırılmak ve ilgili icra takip dosyası getirtilmek suretiyle yapılacak inceleme üzerine sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden, … Barosu Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu, "Disiplin cezası tatbikine yer olmadığına" dair kararın kaldırılmasına, 1136 sayılı kanunun 142. maddesi gereğince karar verilmesi itirazen talep olunur.” Gerekçesi ile karara itiraz ettiği,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine göre,“Hakkaniyete uygun yargılama” , “silahların eşitliği”ni zorunlu kılar. Yargı organı önünde sahip oldukları hak ve yükümlülükler açısından taraflar arasında tam bir eşitliğin kurulması ve bu dengenin bütün yargılama aşamasında sürdürülmesi gerekir, taraflar arasında “silahların eşitliği”,  sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından taraflar arasında tam bir eşitliğin sağlanması ve bu dengenin bütün yargılama boyunca korunmasıdır. (Del Court / Belçika 1970, Monnel ve Morris/İngiltere 1987, Ekbatani/İsveç 1988) kararı Disiplin Kurulu’nca Şikâyetçinin Mernis dahil adres araştırması yapılarak disiplin kovuşturmasına etkin bir biçimde katılmasını zorunlu kılar.

Bu nedenlerle … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazında bildirilen hususlarda haklı olmakla Şikâyetçi adresinin araştırılarak dinlenmesi mümkün olduğu takdirde iddialarını açıklaması, varsa delilerini sunması … İcra Müdürlüklerinde araştırma yapılarak icra takip dosyası örneğinin de getirtilerek incelenmesi sonucuna göre kamu vicdanında kuşku yaratmayan bir karar verilmesi için kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 20.11.2013 gün ve 2013/19 Esas, 2013/8 Karar sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.