TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 19.07.2014
E. 2014/250
K. 2014/444

Disiplin kovuşturmasına konu dosyada taraf olmayanın karara itiraz hakkı da yoktur.

 (Av. Yas 157)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında “Alacaklı vekili sıfatıyla borçlu müşteki İ. T. hakkında toplam 8.005,91 Türk lirası alacağın tahsili için … İcra Müdürlüğünün 2008/636 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü takip sırasında, müştekinin oğlundan borca mahsuben haricen 2.000 Türk lirası tahsil ettiği hâlde icra dosyasına bildirmeyerek alacağın tamamı üzerinden işlemler yapmak suretiyle mükerrer tahsilât yaptığı” iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmalarında özetle; iddiaların doğru olmadığını, şikâyetçinin oğlundan icra takip dosyasındaki alacağa mahsuben 2.000,00 TL almadığını, … İcra Müdürlüğünün 2007/205, 2008/3202, 2008/636 Esas sayılı dosyaları ile şikâyetçi ve eşi hakkında ve … İcra Müdürlüğünün 2008/1791 Esas, 2009/15 Esas sayılı dosyaları ile şikâyetçinin çocukları hakkında takip yapıldığını borçların tahsil edildiğini, şikâyetçinin şikâyetinin yasal olmadığını, yazılı belgeye karşı yazılı belge ile ispat zorunluluğu olduğunu, hakkında soruşturma izni verilmesinin 6100 sayılı Kanunun 200/1-son ve 201. maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.

Baro Disiplin Kurulu tarafından 24.01.2014 gün ve 2012/10 Esas, 2014/1 Karar sayılı kararıyla şikâyetli avukat hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiş;  karara şikâyetçi ve eşi tarafından itiraz edilmiştir.

İncelenen dosya kapsamından;  Şikâyetli avukat hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.01.2012 tarihli oluruyla soruşturma izni verildiği,

… Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kovuşturma izni verilmemesi yönünde kanaat bildirildiği, Bakanlığın 07.06.2012 tarihli oluruyla kovuşturma izni verilmesinin gerekli görülmediği,

… Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen fezlekeden, “Müştekinin oğlu olan M. T.’ın tanık olarak alınan beyanında, müştekiyi doğruladığı ve babası olan müştekinin 2.000,00 TL'yi kendisine vererek … İcra Müdürlüğü’ne yatırmasını istediğini, kendisinin de … İcra Müdürlüğü’nde sırada beklerken şikâyet edilen avukat N. B. ile karşılaştığını, avukat N. B.'ın icra müdüründen babasına ait dosyayı sorduğunu, bunun üzerine … İcra Müdürünün avukat N. B.'a İ. T.'ın oğlunun para yatırmak için şu an yanında olduğunu söylediğini, bunun üzerine avukat N. B.'ın kendisine hitaben "parayı bana verebilirsin" dediğini, kendisinin de bunun yazılı bir belge verirse kendisine parayı verebileceğini söylediğini, avukat N. B.'ın da "belge vermeye gerek yok bir sıkıntı olmaz" dediğini belirttiği,

… İcra Müdürlüğü’nde icra müdürü olarak görev yapan R. T.'nın tanık olarak alının  beyanında, müştekinin oğlu olan M. T.'ın avukat N. B.'a icra müdürlüğünde 2.000,00 TL para vermesi olayını hatırlamadığını, taraflar arasında yaşanan para alış verişini bilmesinin mümkün olmadığını belirttiği,

… İcra Müdürlüğü’nün 2008/636 esas sayılı icra takip dosyasının alacaklısının A. D., borçlusunun İ. T. olduğu. borçlu İ. T. adına kayıtlı taşınmazın 5.700,00 TL bedelle alacaklı vekili şikayetli avukata ihale edilmiş olduğunu, ihale bedelinden ihale için yapılan 872,76 TL ihale masrafının dosya alacaklısı vekili şikayetli avukata ödendiğini ve bakiye 4.877,24 TL'nin sıra cetveli yapılmak üzere taşınmaz kaydında birinci sırada hacizlii bulunan … İcra Müdürlüğü’nün 2007/205 esas sayılı dosyasına gönderildiği,

Şikâyetli avukatın eylemi gerçekleştirdiğine ilişkin her tür kuşkudan uzak somut ve inandırıcı delil bulunmadığından Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla Şikâyetçi İ. T.’ın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Şikâyetçi eşi Z. T.’ta karara itiraz etmiş ise de; Disiplin kovuşturmasına konu dosyada taraf olmadığı görüldüğünden dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi İ.T.’ın itirazının reddi ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 24.01.2014 gün ve 2012/10 Esas, 2014/1 Karar sayılı kararının Onanmasına, Z. T.’ın İtiraz Dilekçesinin Reddine,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.