TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 29.08.2014
E. 2014/320
K. 2014/533

İcra takip alacağını tahsil etmelerine karşın süresinde tahsilatı dosyasına bildirmedikleri, ihmalin katip tarafından yapıldığı ve zaman zaman UYAP sisteminden de bu tür aksaklıkların olduğu savunmasına itibar olanağı yoktur.

(Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukatlar hakkında … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/12865 Esas sayılı icra takibinde, şikâyetçi tarafından borcun tamamı 28.04.2011 tarihinde haricen ödenmiş olmasına ve şikâyetli alacaklı vekillerinden Avukat İ. P. imzalı ibraname almış olmasına rağmen alacağın tahsil edildiğini icra dosyasına bildirmedikleri, Şikâyetçiye ait .. DB 6369 plakalı aracına ilgili dosyadan konulan hacizlerin kaldırılmaması nedeni ile ödeme tarihinden yaklaşık 8 ay sonra 11.12.2011 tarihinde sözü edilen aracın evinin önünden çekilerek muhafaza altına alındığı ve bu nedenle Avukatlık Yasası 34, 134, TBB Meslek Kuralları 3 4.maddelere aykırı davrandıkları iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukatlar müşterek savunma ve itirazlarında özetle; … 3. İcra Müdürlüğü’nün 20010/12865 Esasında takip açtıklarını, borç ödemediğinden Şikâyetçinin … DB 6369 plaka sayılı aracına haciz ve yakalama şerhi konulduğunu, daha sonra borcun tamamının haricen yapıldığını, rutin uygulamalarında haricen ödeme yapılan dosyalarda derhal hacizler ve yakalamalar kaldırılıp dosyalar infaz edildiğini, derhal İcra Daireleri’nde görevli kâtibin aranarak, dosyanın infaz edilerek hacizlerin kaldırılması talebi yapılmasına rağmen o anda UYAP sisteminin çalışmaması ve işlemin yapılamamasından kaynaklı bir aksaklık nedeniyle daha sonra işlem yapılmasının kararlaştırılmasına karşın iş yoğunluğu nedeniyle işlemin unutulduğunu, 2011 yılı Aralık ayında şikâyetçiye ait aracın görevli trafik memurlarınca şikâyetçinin evinin önünde gece vakti yakalandığını ve muhafaza altına alındığını, UYAP sisteminde bu tür aksaklıkların yaşandığını, araç üzerindeki haciz ve yakalama şerhinin kaldırılması sehven unutulduğunu, kasıtlı bir durum ve şikâyetçiye zarar verme ve mağdur etme gibi kötü bir niyetlerinin asla olmadığını, Şikâyetçiden özür dilenerek 12.12.2011 tarihinde saat 09.45’te hemen ve ivedilikle araç üzerindeki haciz ve yakalama şerhi kaldırıldığını ve şikâyetçi zararının ödendiğini savundukları, cezanın itirazen kaldırılması gerektiğini bildirdikleri görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/12865 Esas sayılı icra takibinin şikâyetli avukatlar tarafından imzalanan 04.11.2010 günlü takip talebi ile açıldığı,

21.01.2011 günlü yazı ile … DB 6369 plaka sayılı araç kaydına haciz konulduğu ve aracın yakalanmasının istendiği,

Şikâyetli avukatlardan İ. P. imzalı 25.04.2011 tarihli makbuzla 795,00 TL tahsil edildiği ve borun tamamının alındığına ilişkin belge düzenlendiği,

Mahcuz …DB 6369 plaka sayılı aracın 21.12.2011 tarihinde yakalanarak muhafaza altına alındığı,

12.12.2011 tarihli taleple borcun haricen tahsil edildiği bildirilerek tahsil harcı yatırıldığı ve aracın Şikâyetçiye teslim edildiği,

Şikâyetçi tarafından …3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29012/143 Esasında açılan 1.000,00 maddi, 10.000,00 TL manevi tazminat istemli Şikâyetli avukatlar aleyhine açılan davada Mahkeme’nin 26.06.2012 gün ve 2012/261 Karar sayılı kararla manevi tazminat isteminin reddine, maddi tazminatın da 140,00 TL olarak kabulü ile fazlaya ilişkin istemin reddine karar verildiği ve kararın Yargıtay … Hukuk Dairesi’nin 23.09.2013 gün ve 2012/15852 Esas,  2013/1470 Karar sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği,

Şikâyetli avukatların disiplin sicil özetlerinde ceza bulunmadığı görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikayetli avukatların … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/12865 Esas sayılı icra takip alacağını tahsil etmelerine karşın süresinde tahsilatı dosyasına bildirmedikleri kendi kabulleri ile de tartışmasızdır. Bu ihmalin katip tarafından yapıldığı ve zaman zaman UYAP sisteminden de bu tür aksaklıkların olduğu savunmasına itibar olanağı yoktur.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Baro Disiplin Kurulu, şikâyetli avukatın eyleminin disiplin suçu olduğuna ve Avukatlık Yasası’nın 34. maddesine aykırı bulunduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de Avukatlık Yasası 136/1 maddesi gereği en az kınama cezası tayini gerektiğinden aleyhe itiraz olmadığından itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikayetli avukatlar V. P. ve İ. P.’ın itirazının reddi ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 27.02.2014 gün ve 2012/40 Esas, 2014/4 Karar sayılı kararının aleyhe itiraz olmadığından ONANMASINA,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.