TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 29.08.2014
E. 2014/384
K. 2014/544

Maliki olmadığı taşınmazı aidiyetini bildirmeden asil sıfatı ile satmak ve bedelini almak, tapuyu devredememesi üzerine satış sözleşmesini zorunlu olarak feshetmesine karşın, ödemeyi taahhüt ettiği satış bedelini ödememekte ısrarcı olmak.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında ... ... Turan Mah. 3714 Ada 5 Parselde kayıtlı taşınmazın 114 M2’sini 17.000,00 TL bedelle Şikâyetçiye sattığı, devrini vermediği, sözleşmenin 06.07.2009 tarihinde alınan bedelin vade farkı ile geri verileceğinin taahhüt edilmesine karşın verilmediği, Şikâyetçinin alacak davası açtığı ve davanın kabul edilerek karara çıktığı, ancak Şikâyetlinin borcunu ödememekte ısrarcı olması karşısında Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4 maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmalarında ve itirazında özetle; Taşınmazın M.Y.’a ait olup satışın yardım amaçlı olarak Şikâyetçinin ısrarı üzerine yapıldığını, arsa mülkiyetinin başkasına ait olması karşısında bir aksama olursa vade farkı ile geri ödemeyi taahhüt ettiğini, bürosunun hiçbir zaman kapalı olmadığını, Şikâyetçi alacağını en geç Temmuz 2013 tarihi itibarıyla ödeyeceğini, sözleşme tarihinin 19.01.2009 olması ve Şikâyetin 26.02.2012 olması nedeniyle Avukatlık Yasası 159/1. madde öngörülen 3 yıllık şikâyet süresi geçtiğinden disiplin kovuşturmasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi gerektiğini, disiplin siciline tekerrüre esas ceza olmamakla kararın itirazen bozulması gerektiğini bildirdiği görülmektedir. 

İncelenen dosya kapsamından; ... ... Turan Mah. 37143 Ada 5 Parselde kayıtlı taşınmazın 114 M2’sinin 17.000,00 TL bedelle Şikâyetli avukat tarafından “Satıcı” sıfatı ile 19.01.2009 tarihinde satıldığı,

Satış sözleşmesinin 06.09.2009 tarihli sözleşme ile feshedildiği ve satış bedeli ile vade farkının Şikâyetçiye ait .. Bankası ... Şubesi 4475 No.lu hesaba en kısa sürede yatırılacağının taahhüt edildiği,

Şikâyetçi avukat vekili Avukat Z.E. tarafından ... 11. Noterliği’nin 22.04.2020 gün ve 6850 Yevmiye No.lu ihtarname ile vade farkı ile birlikte 27.200,00 TL alacağın ödenmesinin talep edildiği,

... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23.12.2011 gün ve 2010/647 Esas, 20111/499 Karar sayılı kararı ile 17.000,00 TL asıl alacak, 15.640.00 TL birikmiş faiz alacağının karar tarihinden sonra % 4 aylık faiz alınarak ferileriyle birlikte Şikâyetli avukattan alınarak Şikâyetçiye ödenmesine karar verildiği, kararın 21.03.2012 tarihinde kesinleştiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde 16.01.2006 tarihinde kesinleşmiş uyarma cezası olduğu, görülmektedir.

Şikâyetli avukat satış sözleşmesi tarihinin 19.01.2009 olması nedeniyle Avukatlık Yasası 159/1. Maddede öngörülen 3 yıllık zamanaşımı süresinin 19.01.2012 tarihine dolduğunu, Şikâyetin 26.02.2012 tarihinde olması nedeniyle süreden sonra olduğunu savunmakta ise de; Sözleşmenin 06.09.2009 tarihinde feshedildiği, 22.04.2010 günlü ihtarname ile satış bedelinin ödenmesinin talep edildiği, dava açılmasına karşın ödenmediği, en son 2013 Temmuz ayında ödenmesi bildirilerek eylemin sürekli temadi ettiği gerçeği karşısında itirazın hukuksal dayanağı bulunmadığı açıktır.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın maliki olmadığı taşınmazı aidiyetini bildirmeden asil sıfatı ile sattığı, bedelini aldığı, tapu devredememesi üzerine satış sözleşmesini zorunlu olarak feshetmesine karşın ödemeyi taahhüt ettiği satış bedelini ödememekte ısrarcı olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli olmakla Şikâyetli avukat H.N.’ın itirazının reddi ile Avukatlık Yasası 158. maddede bildirilen ilkeler göz önünde bulundurulduğunda daha fazla disiplin cezası tayini ile eylemle takdir olunan cezada adaletli bir denge sağlamak gerekmekte ise de, aleyhe itiraz olmadığından kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat H.N.’ın itirazının reddi ile;

1-... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine”  ilişkin 21.02.2014 gün ve 2013/92 Esas, 2014/58 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.