TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 27.09.2014
E. 2014/410
K. 2014/629

Şikâyetli avukatın Avukatlık Yasası 164/5 maddesinin emredici hükmüne karşın Şikâyetçi avukat lehine hükmedilen vekâlet ücretini de ibraname kapsamına alarak mahsuplaştığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat bu tür işlemleri yaparken mutlak meslektaşı ile görüşmeli, yazılı muvafakatini almalı ve meslektaşlık ruhunun gereği onun ekmeği ile oynamamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134, 164/5 TBB Mes. Kur 3, 4, 11)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukat hakkında … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/183 Esas, 2012/103 Karar sayılı ilamını … 3. icra Müdürlüğü’nün 2012/2744 Esas dosyasında yapığı takipte, ilam borçlularından Y. E. ile 02.05.2012 tarihinde Şikâyetçi avukatın bilgisi ve oluru olmadan ibraname düzenlediği, bu ibranamede Avukatlık Yasası 164/5 maddeye aykırı olarak Şikâyetçi avukat lehine hükmedilen 1.200.00 TL’yi de ibraname kapsamına alarak Avukatlık Yasası 34, 134, 165 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. 

Şikâyetli Avukat önceki savunmaları ve 24.02.2014 gün ve TBB.14/249 evrak kayıtlı itiraz dilekçesinde özetle; Şikâyetçi avukatın müvekkili Y. E.’nın 02.05.2012 tarihinde …’a gelerek müvekkili G. Ö. ile görüştüğünü ve icra dosya borcunun 16.186,60 TL olmasına karşın 11.500,00 TL miktar ile kapatılması konusunda anlaştıklarını, borçlu tarafa 4.436,00TL tenzilat yapıldığını, kendisinin de anlaşma gereği ibraname düzenleyerek imzaladığını, borçlu tarafın bilgi verdiği avukat ile ilgili konuda kendisinin avukatla görüştüğünü söylemesi üzerine bu ibraname hazırlandığını, aradan kısa bir süre geçtikten sonra Şikâyetçi avukatın … İcra Müdürlüğü’nün 2012/6930 Esas sayılı dosyasında müvekkili aleyhine takip yapması üzerine ibranameyi faksladığını, araçları ve gayrimenkulleri üzerine haciz konulması üzerine dosya borcu olan 1.556,48 TL miktarı icra dosyasına yatırdıklarını, disiplin cezasını gerektirecek bir eylemi olmadığını, hakkında kesinleşmiş bir disiplin cezasının olmadığı halde doğrudan para cezası verilmesinin yanlış olduğunu, savunduğu görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/183 Esas, 2012/103 Karar sayılı ilamını … 3. icra Müdürlüğü’nün 2012/2744 Esas dosyasında Şikâyetçi avukat Y. ve Z. E. aleyhine 16.03.2012 tarihinde 12.934,76 TL asıl alacak üzerinden takip açıldığı,

… 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 23.02.2012 gün ve 2011/183 Esas, 2012/103 Karar sayılı kararında davalılar vekili Şikâyetçi lehine 1.200,00 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine karar verildiği, Şikâyetli avukat ve borçlulardan Y. E.’nın imzaladığı “İbraname ve ödeme belgesi” yazılı belgede “Alacaklı K. Ö.'ün davalı borçlular Z. E. ve Y. E.'dan mevcut … 3. icra Müdürlüğü 2012-2744 Esas sayılı dosyasındaki ilamlı icra takibi dosyası olan … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011-183 E. 2012-103 Karar sayılı dosyasındaki alacağı ile ilgili olarak borçlu Y. E. ile anlaşmaya varılmıştır. Borç miktarında 11.750 TL. (Onbirbinyediyüzellilira) olarak anlaşma sağlanmıştır. Bu bedel nakten ödenmiştir. Bu ödeme ile birlikte borçluların ilam ve icra takibine yönelik hiçbir borcu kalmamıştır. Ayrıca mahkeme ilamında belirtilen (davalı vekili Av. A. H. lehin.3 hükmedilen 1.200 TI. Vekalet ücreti de toplam icra borcundan mahsup edilerek 11.750 TL’de uzlaşılmış olduğundan davalı vekili lehine hükmedilen vekalet ücreti talebinde de bulunulmayacaktır. Alacaklı taraf kendi alacağı yönünden borçlu taraf da vekâlet ücreti yönünden birbirini ibra etmiştir. Bu anlaşma üzerine Taraflar karşılıklı birbirini ibra etmiştir. Herhangi bir hak ve alacakları kalmamıştır.” Sözlerinin yazılı olduğu,

Şikâyetli Avukatın daha önce kesinleşmiş bir cezasının olmadığı disiplin sicil özetinden anlaşılmaktadır. 

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Avukatlık Yasası 164/5 “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 11. maddesi Avukat, Türkiye Barolar Birliğince kabul olunan meslek dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır.

Şikâyetli avukatın Avukatlık Yasası 164/5 maddesinin emredici hükmüne karşın Şikâyetçi avukat lehine hükmedilen vekâlet ücretini de ibraname kapsamına alarak mahsuplaştığı dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat bu tür işlemleri yaparken mutlak meslektaşı ile görüşmeli, yazılı muvafakatini almalı ve meslektaşlık ruhunun gereği onun ekmeği ile oynamamalıdır.

Bu nedenlerle eylem Avukatlık Yasası 34, 134, 164/5 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, 11. maddelere aykırı olmakla disiplin suçudur ve Baro Disiplin Kurulunca yapılan hukuksal değerlendirme isabetlidir. Ancak eylem tarihinde kesinleşmiş bir disiplin cezası olmaması,  Şikâyetçi avukatın ücreti vekâletinin ödenmiş olması karşısında Şikâyetli avukat E. K.’ün itirazının kabulü ile para cezasının kınama cezasına çevrilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikayetli avukat E. K.’ün itirazının kısmen kabulü ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “10.000,00” TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına” ilişkin 24.01.2014 gün ve 2013/3 Esas, 2014/2 Karar sayılı kararının 214.00 TL para cezasına çevrilmek suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Şikâyetli avukat E. K.’ün “214,00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına”,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.