TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 23.11.2014
E. 2014/679
K. 2014/789

HMK 407 ve devamı maddelerde görev alanı tespit edilen ve Avukatlık Yasası 12/d maddesinde bildirilen avukatlıkla birleşen hakemlik tamamen özel hukuk alanı ile ilgili bir düzenleme olup, Avukatlık Yasası 38/c maddesinde düzenlenen hakemlik tamamen kamusal niteliklidir ve bu nedenle işi red kapsamındadır.

 (Av. Yas. 38/c)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyet olunan avukat hakkında … Tüketici Hakem Heyeti’nin 2012/229 Karar sayılı ilamı ile N. C., 2012/341 Karar sayılı ilamı ile G. K., 2012/281 Karar sayılı ilamı ile N. B. hakkında verilen kararlarda imzası olduğu halde bu ilamları … İcra Müdürlüğü’nün 2013/2659 Esas. 2013/3021 Esas ve 2013/2621 Esas sayılı dosyaları ile vekil sıfatıyla icra takibine koyarak Avukatlık Yasası 34, 38/c, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmalarında özetle; takip tarihinde … Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nda görevli olmadığını, görev yaptığı süre içerisinde de kesinlikle hiçbir tüketiciden vekâlet almadığını, görev yaptığı kısa dönemde … Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin çalışma ve işlerliğinin arttırılıp, iyileştirilmesinde ve … halkında tüketici bilinci oluşması için gösterdiği çaba ve özveri tüm … halkının takdirini topladığını, Şikâyetçi avukatın dilekçesinin tamamıyla bankaların tüketicileri ve avukatları yıldırma ve sindirme politikalarına uygun ve art niyet taşıdığını, Avukatlık Yasası 12/d maddesinde belirtilen hakemlik ile tüketici hakem heyeti üyeliği birbirinden ayrı kavramlar olup anılan madde belirtilen hakemlik H.M.K 407 ve devamında bahsi geçen tahkim yargılamasındaki hakemlik görevi olduğunu, hakem heyetlerinin 5 kişiden oluştuğu ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar verdiğini, işi kabul ederken Yasayı bu şekilde yorumladığı için kararları icraya koyduğunu, art niyeti ve meslek kurallarını hiçe sayma yahut rekabet yasağına aykırı hiçbir düşüncesi olmadığını, çünkü uygulamada daha öncede belirttiği gibi aynı heyette görev yapan diğer banka vekili arkadaşı ve kendisiyle aynı büroda çalışan diğer meslektaşlarının bankalar aleyhine verilen kararlarla ilgili iptal davalarını açmakta olduklarını bu nedenle sakınca görmediğini, suçsuz olduğunu savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından; Şikâyetli avukatın … Tüketici Hakem Heyeti’nin 25.06.2012 gün ve 2012/229 Karar sayılı tüketici N. C. hakkında verilen kararda imzasının olduğu, kararı … İcra Müdürlüğü’nün 2013/2659 Esas sayılı dosyası ile takibe koyduğu,

… Tüketici Hakem Heyeti’nin 24.08.2012 gün ve 2012/281 Karar sayılı tüketici N. B. hakkında verilen kararda imzasının olduğu, kararı … İcra Müdürlüğü’nün 2013/2661 Esas sayılı dosya ile takibe koyduğu,

… Tüketici Hakem Heyeti’nin 26.09.2012 gün ve 2012/341 Karar sayılı tüketici G. K. hakkında verilen kararda imzasının olduğu, kararı … İcra Müdürlüğü’nün 2013/3021 Esas sayılı dosya ile takibe koyduğu,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde ceza olmadığı, 

Şikâyetli avukatın11.08.2014 kayıt tarihli dilekçe ile önceki savunma ve itirazlarını tekrarla, Tüketici Hakem Heyeti görevinden ayrıldıktan 8-9 ay sonra takipleri açtığını, yasa ve meslek kuralarına aykırı davranmadığını itirazen cezanın kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”      

Avukatlık Yasası 38/c maddesi “Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa,” işi red zorundadır,

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın savunmasında bildirdiği HMK 407 ve devamı maddelerde görev alanı tespit edilen ve Avukatlık Yasası 12/d maddesinde bildirilen avukatlıkla birleşen hakemlik tamamen özel hukuk alanı ile ilgili bir düzenleme olup, Avukatlık Yasası 38/c maddesinde düzenlenen hakemlik tamamen kamusal niteliklidir ve bu nedenle işi red kapsamındadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin de yargısal görev yapmakta oldukları gerçeği de bu kurullarda görev alanlarında işi redle yükümlü olduklarını kabulü zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenlerle savunmanın hukuksal dayanağı yoktur. Şikâyetli avukatın yargısal görev yaptığı Tüketici Hakem Kurulu’nda altında imzası olan kararları takibe koyduğu dosya kapsamı ve kabulle tartışmasızdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylem Avukatlık Yasası’nın 34, 38/c, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4.  maddelere aykırı olmakla disiplin suçu olduğundan Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla Şikâyetli avukat T.G.’nin itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat T. G.’nin itirazının reddi ile;

1- … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 22.07.2014 gün ve 2014/01 Esas, 2014/14 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oy birliği ile karar verildi.