TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 23.11.2014
E. 2014/682
K. 2014/792

Duruşma saati gelmiş de olsa adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar da gözetilmeli, makul süre beklenmelidir. Dosya kapsamı da 2 dakika daha beklense duruşmanın yapılabileceğini göstermektedir. 

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 30)

Yazdırmak için tıklayınız

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında … 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1222 Esas sayılı dava dosyasının saat 09.25 olan duruşmasını 09.27’de aldırdığı ve dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ederek TBB Meslek Kuralları 30. maddeye aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmaları ve itirazında özetle; Aynı gün yakın saatte … 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/ 157 Esasında görülmekte olan dava nedeniyle mübaşire mazeretini söylediğini, herhangi bir baskı yapmadığını, saat 09.27’de duruşmanın alındığını, yasal hakkı olması nedeniyle davanın işlemden kaldırılması gerektiğini bildirdiği, suçsuz olduğunu savunduğu cezanın itirazen kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından … 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1222 Esas sayılı dava dosyasının saat 09.25 olan duruşmasının 09.27’de alınarak işlemden kaldırmasına karar verildiği,

Şikâyetçi avukatın 13.11.2012 günlü dilekçe ile 09.30’da duruşma salonunda olmaları ve meslektaşlarını beklemelerine karşın dosyanın işlemden kaldırıldığını ve bu nedenle davayı yenilediklerini bildirdiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde ceza olmadığı, Şikâyetli avukatın 16.09.2014 kayıt tarihli dilekçe ile karara itiraz ettiği görülmektedir.

Avukatlar mesleki çalışmaları sırasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımları ve kolaylıkları birbirlerinden esirgemezler.

Duruşma saati gelmiş de olsa Adliyelerin içinde bulunduğu fiziki koşullar da gözetilmeli, makul süre beklenmelidir. Dosya kapsamı da 2 dakika daha beklense duruşmanın yapılabileceğini göstermektedir.

Şikâyetli avukatın eylemi Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 30. Maddesi ile Avukatlık Yasası’nın 134. Maddesine aykırıdır.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat F. O.’ın itirazının reddi ile; 

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 06.06.2014 gün ve 2013/40 Esas, 2014/ 25 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.