TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih - Esas No - Karar No Konu

T. 23.11.2014
E. 2014/689
K. 2014/796

Vekâlet üstlenilmiş ve dava bir müddet de takip edilmiş ise ücret ödenmediği gerekçesi ile savunma hakkı kısıtlanamaz. Avukat bu hallerde ücretini Yasal yollardan tahsile çalışmalı ve görevini aksatmamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3,4)

Yazdırmak için tıklayınız

 

 

 

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında vekilliğini üstlendiği Şikâyetçinin yargılandığı … 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/678 Esas sayılı dosyanın 05.07.2013 günlü celsesine ücreti vekâletini almadığı gerekçesi ile katılmadığı, Şikâyetçinin savunma hakkının kısıtlanmasına neden olarak Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmaları ve itirazında özetle; Aynı büroyu birlikte paylaştıkları Avukat İ. K.’ın davalara girmemesi ve ricası üzerine Şikâyetçinin vekâletnamesini alarak duruşmalara katıldığını ve iki adet yazılı savunma dilekçesi verdiğini, 3.000,00 TL olan avukatlık ücretini her istediğinde bir sonraki duruşma öncesi veririm cevabını aldığını, 04.07.2013 günü telefonla arayarak ücretini istemesine karşın 05.07.2013 günlü duruşma öncesinde de ücret ödenmediğinden duruşmaya girmediğini, girse dahi önceki yazılı savunmaları dikkate alınmak zorunda olduğundan durumun değişmeyeceğini, şikâyet amacının salt ücret ödememek olduğunu savunmuş, Yasa ve Meslek Kurallarına aykırı bir davranışı olmaması nedeniyle cezanın itirazen kaldırılması gerektiğini bildirmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; Şikâyetli avukatın sanık vekili olarak takip ettiği … 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/878 Esas sayılı dosyasının 05.07.2013 tarihli 3. celsesinde hazır bulunmadığı, aynı tarihli duruşmada dosyanın 2013/81 Karar sayılı kararı ile sonuçlandırıldığı, Şikâyetçinin TCK 125/1, 62/1, 52/2 maddeler gereği neticeten 1.740,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde 20.03.2003 gün ve 2003/19 Esas, 2003/32 Karar sayılı kararla kınama cezası ile cezalandırıldığı,

Şikâyetliği avukatın 29.09.2014 kayıt tarihli dilekçe ile karara itiraz ettiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” 

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi   “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Avukatlık Yasası 171. maddesi , “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. 

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Dosya kapsamı ve Şikâyetli avukatın samimi savunması ile salt ücretini tahsil edemeyeceği inancı ile duruşmaya katılmadığı tartışmasızdır. Vekâlet üstlenilmiş ve dava bir müddet de takip edilmiş ise ücret ödenmediği gerekçesi ile savunma hakkı kısıtlanamaz. Avukat bu hallerde ücretini yasal yollardan tahsile çalışmalı ve görevini aksatmamalıdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin Barosu Disiplin Kurulu kararında hukuki isabet görülmekle Şikâyetli avukat H.K.’in itirazının aleyhe itiraz olmadığından reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi avukat H. K.’in itirazının reddi ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 05.06.2014 gün ve 201/29 Esas, 2014/123 Karar sayılı kararının aleyhe itiraz olmadığından ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararın tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.