Ankara 23.02.2011
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2011/20

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  13.02.2011 tarihinde kabul edilen  6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun;

“Stajyer avukatlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder, bu kapsamdaki stajyerler, staj başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği’nce Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirilir”

hükmünü içermektedir. Anılan bu hüküm çerçevesinde, Baronuzda stajına devam eden stajyer avukatların;

7 (yedi) gün içerisinde yazılı ve ayrıca elektronik ortamda Birliğimize bildirilmesi, bu tarihten sonra staja başlayacakların bilgilerinin ise Türkiye Barolar Birliği (UBAP) Ulusal Baro Ağı Projesine (eski Baroport) kaydedilmesi ve kayıt güncellemelerinin de UBAP üzerinden yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Kanun gereği yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmeyen Barolarımıza bağlı stajyer avukatların sigorta işlemlerinin yapılamayacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı