TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

Türkiye Barolar Birliği
Yardım Yönergesi
*


Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Baro levhasına kayıtlı vefat eden avukatlar ile fiilen stajlarını yaparken vefat eden stajyer avukatların yakınlarına ve işgöremez; olağan dışı zararlara uğrayan avukatlara yapılacak yardımlar amaçlanmaktadır.

Kapsam
Madde 2 -
Bu yönerge 01.01.1976'dan bu yana uygulanmakta olan "ÖLÜM YARDIMI ESASLARINA'na bağlı olmaksızın vefat eden avukat ve stajyer avukatın yakınlarına; iş göremez ve bu yönetmelikte sayılan sair hallerde yardıma hak kazanan avukatlara; hızlı ve güvenli bir şekilde yardımın iletilmesini hedeflemekte; yardımların yöntemini kapsamaktadır.

Yardımlardan Yararlanacaklar:
Madde 3 -
Türkiye Barolar Birliğince yapılacak ölüm yardımından ve diğer yardımlardan yararlanabilmesi için; vefat tarihinde Baro Levhasına kayıtlı Avukat olması yeterlidir. Stajyer avukatın ise vefat tarihinde; Baro stajyer listesine kayıtlı olması ve fiilen stajyer olması gerekmektedir.

Yardımların Yapılış Şekli
Madde 4 - Yardımların işleyişi:

 • a- Ölüm Yardımı
  • aa - Vefat eden avukata ve stajyere ait bilgiler Barosunca hızlı yazışma (APS) veya faks ile derhal Türkiye Barolar Birliğine iletilir. Bu bilgiler Avukatın adı-soyadı; TBB ve Baro sicil numaraları ile levhaya kayıtlı olduğunun teyidi; Stajyer Avukatın adı-soyadı, stajyer nosu; staja başlama tarihi; staj bilgileri ile yakınının isim soyadı ve adresine ilişkin bilgileri içerir.
  • ab- Baro dilediğinde, vefat halinde ölüm yardımını kendi bütçesinden avans olarak ödeyebilir. Daha sonra Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilecek yardımı; gelir kaydetmek suretiyle avansı mahsup edebilir.
  • ac- Türkiye Barolar Birliği yardımı, Baronun ölüm yardımına ilişkin yazının ulaşmasından sonra derhal Baronun hesabına havale eder. Havale bilgisini faks ve telefonla Barosuna bildirir.
  • ad- İlgili Baro, kendi bütçesinden ödeme yapmamış ise aynı gün ölüm yardımını vefat eden avukat veya stajyerin, eş çocuklar veya yakınlarından birine ödenir.
  • ae- Ödemeye ilişkin olarak düzenlenecek tutanağın bir sureti, Barolar Birliğine gönderilir. Herhangi bir şekilde ödenmeyen veya ödenemeyen ölüm yardımları; en geç 10 gün içerisinde Türkiye Barolar Birliğine iade edilir.
 • b- Olağandışı Zarar ve İşgöremezlik Yardımı
  • ba- Yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nedeniyle bürosu (ve/veya meskeni) kullanılamayacak hale gelmiş olan levhaya kayıtlı avukatlara; Barosunca hazırlanan tesbit ve zarar tutanağı karşılığında;
  • bb- Sağlık nedeniyle en az 3 ay süreyle geçici olarak mesleğini fiilen sürdüremeyecek ve bu durumunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen avukatlara ve stajyerlere;
   Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecek asgari ve azami hadler dahilinde Başkanlık Divanınca belirlenecek yardım yapılır. Sürekli işgörememezlik halinde yapılacak sürekli yıllık yardımlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • bc- Yardım, Barosuna havale edilir. Baro tarafından yardım yapılarında imzasını taşıyan bir tutanakla ödeme yapılır. Tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Madde 5 - Yardımlar, avukatın baro borçları vesair sebeplerle mahsup edilemez. Yardımların; kabul edilmemesi halinde bu meblağ Baro tarafından bütçesine gelir kaydedilmez; Türkiye Barolar Birliğine iade edilir.

Yardımların Tesbiti
Yardımların miktarı her yıl Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca tesbit edilerek Barolara duyurulur.

Yardımların Kaynağı
Yardımlara esas olarak kaynak "Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesinde belirtilen dağıtım esasları çerçevesinde Türkiye Barolar Birliğine kalan paydan, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun tesbit edeceği miktar ile baroların, avukatların vesair kişilerin bağışlarından oluşacak miktardır.

Yürürlük
Bu yönerge 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından veya Yönetim Kurulunun görevlendirileceği; Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri tarafından yürütülür.


* Türkiye Barolar Birliği Yardım Yönergesi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun
28.29/09/2002 tarih ve 1639-15 sayılı kararları gereği 01.01.2003 tarihinden yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 
Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
TBB Duyuruları
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü