Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 09/12/2004

DUYURU NO 2004/96

04.12.2004 tarih ve 25660 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" ve bu tarifeye dayanarak düzenlenmesi gereken belgelerdeki hesaplama örnekleri ekte sunulmuştur.

Saygılarımla.


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

E K İ :

1- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMUK Ücret Tarifesi Kitapçığı

2-Örnek Hesaplama Tabloları

 

A- C.M.U.K.Ücret Tarifesi
04.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen "C.M.U.K gereğince yapılacak Hukuki Yardımlar için Avukatlık Ücret Tarifesi" 04.12.2004 tarih 25660 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

28.11.2002 tarih ve 24950 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 04.12.2002 tarihinde yürürlüğe giren "C.M.U.K gereğince yapılacak Hukuki Yardımlar için Avukatlık Ücret Tarifesi" ‘nin Katma Değer Vergisi Başlıklı 9.maddesinde "Bu tarifede yer alan ücretlere 3065 sayılı kanun hükümleri gereği Katma Değer Vergisi ayrıca ilave edilir" hükmü yer almakta iken, 04.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren tarifede ve 04.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren tarife de söz konusu hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle 04.12.2004 tarihinden itibaren belirlenen ücretlere 04.12.2003 tarihinden itibaren uygulanmakta olduğu gibi ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmeyecek, bu ücretler içerisinden Katma Değer Vergisi (% 18) iç yüzde hesaplaması yöntemiyle bulunacak ve daha sonra kalan tutar üzerinden Gelir Vergisi (% 22 ) hesaplanacaktır.
1-) Hazırlık aşamasındaki takip edilen işler için;
  TL YTL
a-) Tarife 70.000.000 70,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 59.322.034 59,32
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 10.677.966 10,68
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 13.050.847 13,05
e-) Net Ücret ( b - d ) 46.271.187 46,27
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 56.949.153 56,95
2-) Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için;
  TL YTL
a-) Tarife 100.000.000 100,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 84.745.763 84,75
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 15.254.237 15,25
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 18.644.068 18,64
e-) Net Ücret ( b - d ) 66.101.695 66,10
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 81.355.932 81,36
3-) Asliye Ceza Mahkemeleri de takip edilen davalar;
  TL YTL
a-) Tarife 120.000.000 120,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 101.694.915 101,69
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 18.305.085 18,31
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 22.372.881 22,37
e-) Net Ücret ( b - d ) 79.322.034 79,32
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 97.627.119 97,63
4-) Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar;
  TL YTL
a-) Tarife 220.000.000 220,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 186.440.678 186,44
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 33.559.322 33,56
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 41.016.949 41,02
e-) Net Ücret ( b - d ) 145.423.729 145,42
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 178.983.051 178,98
B-) Adli Yardım Ücretleri
Adli Yardımla görevlendirilen avukata görevlendirme konusu işin karşılığı ücret tarifesinde belirtilen miktarda ödeme yapılmakta olduğundan C.M.U.K. Ödemeleri ve Avukatlık Ücret tarifesinin hesaplanmasında olduğu gibi ilave bir K.D.V. hesaplanmayacak, tarife üzerinden 04.12.2003 tarihinden itibaren olduğu gibi 04.12.2004 tarihinden itibaren de iç yüzde hesaplaması yöntemiyle bulunacak ve daha sonra kalan tutar üzerinden Gelir Vergisi (% 22) hesaplanacaktır.
Örneğin; Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirme de asgari ücret tarifesi 350.000.000,- TL olarak belirtilmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;
  TL YTL
a-) Tarife 350.000.000 350,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 296.610.169 296,61
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 53.389.831 53,39
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 65.254.237 65,25
e-) Net Ücret ( b - d ) 231.355.932 231,36
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 284.745.763 284,75
29.661.017 255.084.746
Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesi ve Adli Yardım Yönetmeliğinin 8 f maddesi gereğince, adli yardımla görevlendirilen avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10 ‘u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 29.661.017,- TL x % 10 = 296.610.169,- TL kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli avukata 284.745.763,- TL öderken, büro gelir tutarı olan 29.661.017,- TL ‘lik Adli Yardım Bürosu Gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 255.084.746,- TL ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım Bürosuna makbuz karşılığı ödediği 29.661.017,- TL ‘yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
C-) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
C.M.U.K. Ücret Tarifesinde olduğu gibi, yeni asgari ücret tarifesinde de Katma Değer Vergisinin ayrıca hesaplanmasına ilişkin maddeye yer verilmemiştir. Bu nedenle 04.12.2004 tarihinden itibaren belirlenen ücretlere 04.12.2003 tarihinden itibaren uygulanmakta olduğu gibi ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmeyecek, bu ücretler içerisinden Katma Değer Vergisi (% 18) iç yüzde hesaplaması yöntemiyle bulunacak ve daha sonra kalan tutar üzerinden Gelir Vergisi (% 22 ) hesaplanacaktır.
Örneğin; Yargı yerlerinde, İcra iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret (Asgari Ücret Tarifesi 2.Kısım 1.Bölüm)
MÜVEKKİL VERGİ MÜKELLEFİ İSE;
  TL YTL
a-) Tarife 100.000.000 100,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 84.745.763 84,75
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 15.254.237 15,25
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 22) 18.644.068 18,64
e-) Net Ücret ( b - d ) 66.101.695 66,10
Ödenecek Toplam Tutar ( e + c ) 81.355.932 81,36
olarak hesaplanacak, serbest meslek makbuzu düzenlenecektir.

İş sahibinden 81.355.932 TL alınacak, K.D.V. ve G.V. Stopajı ilgililerce kanuni sürelerinde ödenecektir.
MÜVEKKİL VERGİ MÜKELLEFİ DEĞİL İSE;
  TL YTL
a-) Tarife 100.000.000 100,00
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 84.745.763 84,75
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 15.254.237 15,25
Ödenecek Toplam Tutar ( b + c ) 100.000.000 100,00