KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
(Türkiye Barolar Birliği Eğitim/Etkinlik çalışması nedeniyle Katılımcılar İçin)
AÇIK RIZA BEYANI   

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmıştır.
Türkiye Barolar Birliğince, eğitime gelen katılımcıların çalışma ve haberleşme kapsamında ad, soyad, T.C. kimlik no, adres ve iletişim bilgileri, kamera kaydı ve Fotoğraf çekimi İletim iletişim ve Eğitime katılma süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler; 1136  sayılı Avukatlık Kanunu hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yolla işlenmekte olup Ülke içerisine veya Ülke dışına aktarım yapılmayacaktır. Sadece Türkiye Barolar Birliği’nin çatısı altında başka bir birime geçiş yapılarak katılımcıların kişisel bilgileri komisyon veya merkezlere aktarılır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.


Açık Rıza Beyan Metni

TBB ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Türkiye Barolar Birliği’ne bildireceğimi,

İşbu kişisel verilerimin, belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, TBB tarafından; faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde TBB’nin hizmet sağlayıcılarına ve katılımcılarının kendilerine aktarılabileceğini, sms veya mail vb. yollarla tarafıma bildirim yapılmasına,

6698 sayılı  Kanunda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin işlenmesine, bu eğitim kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve açık rızam olduğunu KABUL ve BEYAN EDİYORUM.