2016 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BAZI MADDELERİNDE DANIŞTAY 8. DAİRESİNİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI UYGULANARAK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

10647
A

2016/42 sayılı Duyurumuz ile daha önce meslektaşlarımıza bildirdiğimiz gibi Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanması zorunluğu nedeniyle 2015-2016 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin (AAÜT) bazı maddelerinde yapılan değişiklik 30.11.2016 tarih ve 29904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürütmenin durdurulması kararı gereğince yapılan değişiklikler:

1- İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, Hazine aleyhine maktu ücrete hükmedilmesine ilişkin Tarifenin 11. maddesinin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Tarifenin 11. maddesinin 8. fıkrasında yapılan değişiklik ile İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde taraflar arasında maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenecek avukatlık ücreti “icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücret” olarak değiştirilmiştir.

3- Tarifenin “ceza davalarında ücret” başlıklı 14. maddesinin 4. fıkrasına eklenen “Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

4- Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde taraflar arasında belirlenecek avukatlık ücretini düzenleyen Tarifenin 15. maddesinin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

5- “Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret” başlıklı Tarifenin 17. maddesinin Sigorta Tahkim Komisyonlarında ücrete ilişkin 2. fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

6- “Seri davalarda ücret” başlıklı Tarifenin 22. maddesi yeniden düzenlenmiştir.

7- Tahliyeye ilişkin icra takipleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için ödenecek maktu ücretler yeniden belirlenmiştir.

8- Aynı şekilde İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için duruşmalı ve duruşmasız ayrımı ile belirlenen maktu ücretler yeniden belirlenmiştir.

9- Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için belirlenen ücret ile Anayasa Mahkemesinde Bireysel başvuru için belirlenen maktu ücretler yeniden belirlenmiştir.

10- Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için belirlenen maktu ücrete dair bent yürürlükten kaldırılmıştır.

(2017 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hazırlanmış olup, onay için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.)