Basın Açıklaması

6868
A

BASIN AÇIKLAMASI

Anayasamızın 138/1 ve 140/2.maddeleri hükmü gereğince görevlerinde bağımsız olan, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm veren, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapan hakimler, yine Anayasa’nın 139.maddesi hükmüne göre azlolunamaz, kendileri istemedikçe ve yaş sınırını doldurmadıkça emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Anayasamızda asgari sınırlarıyla koşulları belirlenen hakim teminatı, sadece ulusal düzeyde belirlenmiş bir ilke olmayıp, aynı zamanda uluslararası sözleşmelerle de korunan evrensel bir ilke olup hukuk/yargı güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır.

Yine Anayasamızın 37.maddesinde düzenlenen kanuni hakim güvencesi gereğince, hiç kimse tabi olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarılamaz.

Bu ilkeler gereğince Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatine göre karar vermekte özgür olan ve verdiği kararlar yönünden yargısal denetime tabi olan   bir hakimin, salt verdiği karardan dolayı görev yaptığı mahkemeden idari bir tasarrufla alınarak bir başka mahkemeye atanması yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik teminatı ve kanuni hakim güvencesi ilkelerine açıkça aykırıdır.

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, Sayın Başbakan’ın emri sonrasında Kars’taki “İnsanlık Anıtı”nın yıkımı yönünde Kars Belediyesi tarafından verilen kararın yürütmesini durduran Erzurum 1.İdare Mahkemesi Başkanı’nın, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevinden alınarak bir başka göreve, yerine ise yürütmeyi durdurma kararını itiraz üzerine kaldıran Bölge İdare Mahkemesi üyesinin atanması, - bu atamayı gerekli ve haklı kılan bir başka neden yok ise - çok açık biçimde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakim teminatı ve kanuni hakim güvencesi ilkelerine aykırıdır.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakim teminatı ve kanuni hakim ilkeleri yönünden son derece endişe verici bu durumu kamuoyunun dikkatine sunar, kamu vicdanını ve hukuku rahatsız eden bu tasarrufun neden ve gerekçelerini kamuoyuna açıklaması hususunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nu göreve davet ederiz.

Saygılarımızla.

Av.V.Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı