Basın Açıklaması

10432
A

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

22/03/2011

BASIN AÇIKLAMASI

17.03.2011 tarihli İdari Yargı Kararnamesine ilişkin olarak son günlerde yapılan bazı haber ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere; anayasal bağımsız bir kurul olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, gerçekleştirdiği tüm tasarruflarında, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkelerini esas almaktadır.

Atama kararnameleri sırasında hâkim ve savcıların verdikleri kararlar değil, kıdem, terfi, liyakat gibi nesnel ölçütler ile ilgililerin talepleri ve mazeretleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu çerçevede, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet HASKALAYCI’nın, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanması, iddia edildiği gibi vermiş olduğu herhangi bir somut karardan kaynaklanmayıp, tamamıyla kendisinin talebi ve yakınlarının sağlık mazereti üzerine yapılmıştır.

İlgili Hâkimin, basın yayın organlarında çıkan haberler sonrasında göndermiş olduğu açıklamayla atamasının kendi isteği üzerine olduğunu belirtmesi ve bu açıklamanın Sayın Melih AŞIK’ın Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayınlanmış olmasına rağmen, ısrarla gerçeği yansıtmayan aynı mahiyetteki haber ve yorumlara devam edilmesi maksatlı bulunmuştur.

Kaldı ki bu tasarruf, tenzili rütbe niteliğinde bir atama olmayıp, idari yargı teşkilatı yapılanmasında üçüncü bölge olan Erzurum’dan, ikinci bölge olan Kayseri’ye ve bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemesine yapılmış bir atamadır.

Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kemal KUKU’nun izinli olması sebebiyle; söz konusu kararın itirazen incelemesine geçici olarak katıldığını Kurulumuzun kararname sonrası basından öğrendiği Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet DURMAZ’ın durumuna gelince; ilgili, Erzurum İdare Mahkemelerinde görev yapan en kıdemli hâkim olup, kendi görev yaptığı İkinci İdare Mahkemesi Başkanlığının boş bulunması sebebiyle, bu mahkeme başkanlığına atanmıştır. Yapılan atamanın asılsız haber ve yorumlara konu olan kararın verildiği Erzurum Birinci İdare Mahkemesi Başkanlığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bazı haberlerde, yürütmeyi durdurma kararının itiraz incelemesine katıldığı için Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı ile taltif edildiği iddia edilen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kemal KUKU’nun ise, kararın verildiği tarihte izinli olduğu ve kararın hiçbir aşamasında yer almadığı, konuyla ilgili basında çıkan haberler sonrası yapılan inceleme sonucunda anlaşılmıştır.

Öte yandan, Ankara İdare Mahkemelerinde 15-20 yıl gibi uzun sürelerle görev yapan bazı idare mahkemesi başkanlarının, boş bulunan ve idare mahkemesi başkanlıklarına göre üst görev olduğu tartışmasız olan bölge idare mahkemesi başkanlıklarına atanmalarının tartışma konusu edilmesine de anlam verilememektedir.

Kurulumuz atamaları yaparken, ilgililerin üye oldukları dernekleri değil, mesleki müktesebatlarını, hizmet sürelerini, kıdem, terfi, liyakat gibi nesnel ölçütleri dikkate almaktadır. Dernek üyesi olmak, bir yere atanmaya esas olamayacağı gibi, bir yerde ilanihaye kalmanın da gerekçesi olamaz.

Yetkili mercilerden veya ilgililerden sorulup araştırılmadan, bir takım varsayımlardan hareketle yapılan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tür haber ve yorumlar, basın ve meslek etiği ilkeleri ve iyiniyetle bağdaşmamaktadır.

Demokratik meşruiyetini halkından alan Kurulumuz, hiç kimsenin veya hiçbir kurumun HSYK'sı değil, bağımsız ve tarafsız hâkim ve savcılarımızın Kuruludur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Ahmet HAMSİCİ
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Başkan Vekili