Duyuru 2012/16

10271
A

Ankara 14.03.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/16

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesi gereğince Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere ilişkin 2012 Yılı Tarifesi”nde İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL” ödeneceği düzenlenmiş ise de; icra ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalarda müşteki ve sanığa müdafi tayin edilip edilemeyeceği hususundaki tereddütler nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunarak görüş istenmiştir.

Sözü edilen konuya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 29.02.2012 günlü 12794 sayılı yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı