İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu

5604

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği seçiminin aşağıdaki temel kurallar ve takvime göre yapılmasına karar verilmiştir:

1-)
Baro Başkanlarının seçeceği İstanbul Tahkim Merkezi üyeliği seçim takvimi başlangıç tarihinin 02 Mayıs 2017 tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine;

2-)İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimlerle ilgili tüm ilanların www.barobirlik.org.tr internet adresindeki Türkiye Barolar Birliğinin WEB sitesinde ilan edilmesine, Baro Başkanlıklarının bu duyuruyu levhasına kayıtlı tüm avukatların görebilmesi için bölgesi içindeki adliyelerdeki tüm avukat odaları ilan tahtalarında ve varsa baronun web sayfasında ilan etmelerine;

3-)Seçim için uygulanacak takvimde son günü belirtilen sürelerin, aksine bir açıklama yoksa, saat 17.00 de sona ermesine,

4-)İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçimlerine yapılacak başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin; avukatlık mesleğinde en az 10 yıl tecrübe sahibi olduğunu kanıtlamak üzere Baro Başkanlıklarından alınmış barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi eklenmesinin gerekli olduğuna,

5-)Adaylık başvurularının Türkiye Barolar Birliği gelen evrak servisine 09 Mayıs 2017 günü saat 17:00'a dek teslim edilmesine, bu tarihten önce posta ya da kargoya verilmiş olsa dahi bu tarihten sonra Birliğimize ulaşan başvuruların kabul edilmemesine,

6-) İlgili Kanundaki açık emir uyarınca Baro Başkanlarından başkasının oy kullanamayacağına,

7-) Aday başvuru ve eki belgelerinin incelenmesi sonucu şartları adaylık için uygun olanlara ilişkin kesin aday listesinin, soyad alfabe sırasına göre 10 Mayıs 2017 günü ilan edilmesine,
8-) Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve özgeçmişlerinin Türkiye Barolar Birliği Web sitesinde 11 Mayıs 2017 günü yayımlanmasına;

9-) Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimler karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan oy pusulalarının 11 Mayıs 2017 tarihinde bastırılmasına;

10-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimin 12 Mayıs 2017 günü saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında Ankara'da, Türkiye Barolar Birliği, Av. Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Balo salonunda yapılmasına, oy verme işleminin saat 09:00'da başlamasına ve saat 17:00'de sona ermesine, sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullandığı saptanırsa sandığın açılmasına oy kullanma işinin sonlandırılmasına,

11-) Seçim için görevlendirilen sandık kurulu başkanına Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 100 adet işbu kararın 11.maddesindeki özelliklere göre düzenlenmiş oy pusulası, basılı sayım ve döküm cetveli, seçim torbası, yeteri kadar tutanak kağıdı, oy verme kabini, sandık seçmen listesi, oy verme sandığı ile sandık kurulunca oy pusulası, oy zarflarının ve sandık kurulu tutanaklarının mühürlenmesi için kullanılmak üzere TBB mührünün teslim edilmesine,

12-) Seçim için bir adet sandık kurulmasına, seçim sandık kurulunun bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç asil, iki yedek üyeden oluşturulmasına, sandık kurulu asil ve yedeklerinin günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanınca belirlenerek görevlendirilmelerine, sandık kurulunda oy kullanımı sırasında sürekli bir boşalma olması halinde boşalan kişinin yerinin yedek üyelerle doldurulmasına, başkan ve başkan vekilinden her ikisinin de boşalması halinde en yaşlı üyenin sandık kurul başkanlığı görevini yürütmesine;

13-) Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy pusulasının konulacağı zarfın sandık kurulu başkanınca Türkiye Barolar Birliği mühürü ile mühürlenmesine mühürü olmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

14-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimlerde oy kullanımının oy pusulalarındaki adayın adı soyadı yanında yer alan boş kutucuğun "Evet" yazılı mühürle işaretlenmesi suretiyle bir aday için kullanılmasına, bir adaydan fazla işaretlenmiş oy pusulalarının geçersiz sayılmasına,

15-) Oy sayımı sonucunda adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanmasının yapılmasına ve en çok oy alanın İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyesi olarak tespit edilmesine, adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olanın, kıdemlerinin de eşitliği halinde adayların yaşlısının, bunda da eşitlik olması halinde sandık kurulunca kura çekilerek kurada kazanmış olanın ön sırada yer almasına,

16-) Seçim sandık kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren tutanağın seçim mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve sandık kurulu üyelerince imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,

17-) Hesaba katılan, katılmayan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve seçimle ilgili diğer her türlü evrakın sandık kuruluna verilen torba içine konulup torbanın ağzı kapatılıp sandık kurulunca imzalanıp mühürlenmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına teslim edilerek Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bir yıl süreyle saklanmasına,

18-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçim sonuçlarına itirazların 24 saat içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanına yapılmasına, yapılacak itirazların Başkanlık Divanı tarafından derhal karara bağlanmasına,

19-) Seçim sonucu İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliğine seçilen avukatın bilgilerinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca İstanbul Tahkim Merkezine bildirilmesine