“CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ” HAKKINDA BİLGİLENDİRME

12266

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir.

Yine Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in “Tarife” başlıklı 9. maddesi ise “(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmünü amirdir.

Alıntılanan yasal hükümler uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekile ödenecek meblağa ilişkin “Tarife” Birliğimizin görüşleri alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenerek yayımlanmaktadır.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi” henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla beraber “Tarife”nin her iki Bakanlık tarafından görüşülmeye devam ettiği ve en kısa sürede yayımlanacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmiş olup süreç Birliğimizce takip edilmektedir.

Bilindiği üzere 2020 yılında uygulanan Tarife de 16 Ocak 2020 tarih 31010 sayılı Resmi Gazete’de 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanmıştır. Nitekim Yönetmelik hükmü ile de “Tarife”nin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu sebeple 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen meslektaşlarımızın 2024 Tarifesi’nin yayımını bekleyerek yeni tarife uyarınca makbuz kesmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği