08/12/2020 tarih, Serbest Meslek Erbaplarından alınan Yıl Sonu Defter Tasdik Ücretleri Hk.

25551

Konu : 08/12/2020 tarih, Serbest Meslek Erbaplarından alınan Yıl Sonu Defter Tasdik ücretleri Hk.

öncelikle Defter Tasdik ücretini kısaca tanımlamak gerekirse; teoride ve mevzuatta böyle bir isim altında yer almayan, TüRMOB ile Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler odalarında farklı isimler alan bu ücretler bazı yerlerde “Defter Parası, Hizmet Bedeli, Kırtasiye Masrafları veya Muhtelif Giderler” olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yıl Aralık ay’ında mükellefler ile muhasebecilerini karşı karşıya getiren bu ücret, mükellefler tarafından bir sonraki yıl kullanılacak resmi defterlerin noter tasdiklerinin yapılabilmesi adına muhasebecilerinden almış oldukları hizmet ile tasdik işlemini yaptırdıklarından uygulamada Defter Tasdik ücreti adını almıştır. Bilinen bir husustur ki, defter tasdikleri geçmiş dönemlerde SMMM’ler tarafından yapılabildiği gibi mükellefler tarafından da yapılabilmekteydi. Bu iş ve işlemler yapılırken kırtasiye giderleri, Noter’e ödenecek olan harçlar ve bir takım muhtelif giderler ile karşılaşılabilmektedir. Geçmişten bu yana muhasebecilerin tüm mükelleflerinden bu isim altında almış oldukları ücretler aslında Serbest Muhasebecilik Asgari ücret tarifesi içerisinde yer alan Defter Tutma, Beyanname verme, Kuruluş İşlemleri, Vergi ve SGK işlemleri ve vs. işlemlerin dışında kaldığından muhasebe büroları tarafından yapılacak diğer hizmetler kategorisinde yer almaktadır. Bu durumda alınmakta olan bu ücretler karşılığında yapılacak ödemeler ile birlikte istenilmesi halinde bu alınan ücretlerin vergilendirilmesi adına makbuz düzenlenmesi istenilebilmektedir.

13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri ile 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarınca meslek hayatımızda açılan kapı ile Elektronik ortamda tutulacak defterler içerisinde yer alan yasal defterlerimizin fiziki olarak yazdırılması ve tasdik işlemleri son bulduğundan; artık noter ücretleri, kırtasiye ücretleri vs. ücretlerde son bulmuştur. Ancak bu defterlerin elektronik ortamda işlenmesi ile ilerleyen aşamalarda biz mükelleflerin (Avukatların) herhangi bir sebeple defterlerini ibraz veya başka bir sebeple herhangi bir kuruma sunmak adına muhasebecilerinden yazdırmak istemesi, zaman ve emek hususlarının dikkate alınarak tarifelerinde yer almayan işlemlerin karşılığı bu ücreti talep edilmektedir. Bilinen bir husustur ki, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca serbest meslek erbabı olan biz avukatlar kendi muhasebe işlemlerimizi kendimiz yapabileceğimiz gibi işlerinin ehli muhasebecileri tarafından yaptırabilmektedir. Beyanname verme, işe başlama yoklama vs. işlemler olduğu gibi bu hususlara e-defter uygulaması da dahildir. Yine belirtmek gerekirse eski usulde defter tasdik yeni usulde e-defter adı altında yapılmakta olan bu işlem rutin bir işlem olup mali müşavirlik hizmetinin dışında bir hizmettir. Hizmet Bedeli bu süreçte zaman zaman oluşabilen belgesiz giderler ve bu işe harcanan mesainin karşılığı olarak talep edilmektedir.

Sonuç olarak; isteyen avukat meslektaşlarımızın, muhasebecilik hizmetlerini yerine getiren kişilere bu ücretlerin ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamakta, ancak iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hizmetin iyi alınabilmesi adına verilecek muhasebe hizmetlerinde diğer iş ve işlemlerde tarifede yer alan hizmetlerin asgari tarifeden aşağı kalmamak üzere verilecek muhasebe ücretlerine yasal mevzuat çerçevesinde asgari ücret tarifelerinde yer alan miktarlara ek olarak verilerek ödenebilmektedir. 13.01.2021

TBB VERGİ HUKUKU KOMİSYONU
Av.Veysel Kerem KüRüM & Av. Hasan ORAL