2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

70138

TARAFIMIZCA TARİFENİN İPTALİ İÇİN YARGI YOLUNA BAŞVURULACAKTIR

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi, 13 Ocak 2024 tarihli ve 32428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren CMK Ücret Tarifesi kapsamında, ücretlerde ortalama yüzde 58,40 oranında artış yapılmıştır.

Bilindiği üzere Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.”

Anılan hüküm gereğince Adalet Bakanlığı tarafından 07 Aralık 2023 tarihli yazı ile Birliğimize görüş için iletilen Tarife taslağında ilk iki kalem için yüzde 61.99, diğer kalemler için ortalama yüzde 90 oranında artış öngörülmüş, Birliğimiz tarafından bu artış oranları düşük bulunarak itiraz edilmiştir. Buna rağmen Resmi Gazete’de yayımlanan Tarife’de, düşük bularak itiraz ettiğimiz taslaktaki oranların dahi altındaki artışın kabul edilemez olduğunu ve Birliğimiz tarafından 15 Ocak Pazartesi günü Tarife’nin iptali istemiyle Danıştay’a dava açılacağını meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Ek 1 : Resmi Gazete Linki
Ek 2 : Tablo
Ek 3 : Tarafımıza iletilen taslak
Ek 4 : Taslak hakkında TBB nin görüşü