AİHM’YE YAPILACAK BAŞVURULARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

27908
A

25.12.2015

AİHM’ye yapılacak başvurularla ilgili yeni düzenleme

I. AİHM İçtüzüğü’nün, bireysel başvuruların içeriği ile ilgili 47. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan değişiklik aşağıda özetlenmiştir:

  1. AİHM’ye başvuru, AİHM web sayfasında (www.echr.coe.int) yayımlanacak yeni başvuru formunu doldurmak suretiyle yapılacaktır 1.

  2. Gerçek kişinin/kişilerin başvurusunun Avukat(lar) tarafından yapılması durumunda, başvuru formunu Avukat(lar) ve başvuruda bulunan gerçek kişi/kişiler birlikte imzalayacaklardır2. Başvuru formuna ayrıca vekaletname eklenmeyecektir3.

  3. Tüzel kişinin başvurusunun yetkili temsilcisi tarafından yapılması durumunda, temsil yetkisini gösteren belge(ler) başvuru formuna eklenecektir4. Başvurunun, Avukat(lar) tarafından yapılması durumunda, başvuru formunu yine, Avukat(lar) ve tüzel kişinin yetkili temsilcisi birlikte imzalayacaklardır. Avukat, aynı zamanda tüzel kişinin yetkili temsilcisi ise, başvuru formunu hem Avukat, hem yetkili temsilci olarak ayrı ayrı imzalayacaktır5.

  4. Başvuru formunda, başvuran gerçek kişinin imzasının bulunmaması aşılamaz bazı güçlüklerden kaynaklanmışsa, bunun kanıtlanması gerekir. 6 aylık başvuru süresinin kaçırılmaması amacıyla imzanın eksik bırakılmış olması, haklı bir gerekçe değildir6.

  5. Başvuru formuna, başvuru ve başvuranın temsili ile ilgili tüm belgeler eklenmelidir7. Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelerin eksikliği, haklı bir gerekçeye dayanmazsa, başvurunun inceleme yapacak birime gönderilmemesi sonucunu doğurur8.


II. Yeni Uygulama Yönergesi, AİHM İçtüzüğünün 47. maddesinin, daha önce 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklerinin uygulanması ile ilgili yeni açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamaların özeti aşağıda sunulmuştur:

  1. Başvuru formu, olayları (olguları), yakınma konularını ve başvurunun kabul edilebilirlik koşullarına9 uygun olduğunu gösteren bilgileri içermeli ve bu bilgiler, formun sayfalarına sığdırılmalıdır. Söz konusu bilgiler, başvuru formunun ilgili sayfalarında yer almazsa, başvuru AİHM İçtüzüğünün 47. maddesine uygun sayılmaz10 ve incelenmez11.

  2. Başvuru formuna ek, sadece, başvuru formunun ilgili sayfalarında yer alan bilgilerin “geliştirilmesi” gerekliyse yapılabilir. Bu ek, toplam 20 sayfayı geçemez12. Aykırı durumda, başvuru incelenmez13.

 

 

Av. Münci Özmen
Türkiye Barolar Birliği
Bilim Danışma Kurulu Üyesi

 


1 AİHM İçtüzüğünün, başvuruların imzalanması ve bireysel başvuruların içeriği ile ilgili 45. ve 47. maddelerinin tamamlayıcı metni niteliğindeki “Başvuru sürecinin başlaması” (“Institution of Proceedings”) başlıklı yeni (1 Ocak 2016 tarihli) Uygulama Yönergesinin (“Practice Direction”) I/1. maddesi (yeni Uygulama Yönergesi, AİHM İçtüzüğünün arkasında yer almaktadır).

2 AİHM İçtüzüğünün yeni 47. maddesinin 1/(c) fıkrası.

3 Yeni Uygulama Yönergesinin II/9. maddesi.

4 AİHM İçtüzüğünün yeni 47. maddesinin 3/1/(d) fıkrası.

5 Yeni Uygulama Yönergesinin II/8. maddesi.

6 Yeni Uygulama Yönergesinin II/9. maddesi.

7 Başvuru ile ilgili belgeler: Yakınma konusu olan kararlar, işlemler, iç hukuk yollarının tüketildiğini ve 6 aylık başvuru süresine uyulduğunu gösteren belgeler ve varsa, uluslararası yargı ile ilgili bilgiler (yeni Uygulama Yönergesinin II/10. maddesi).

8 Yeni Uygulama Yönergesinin II/9. maddesi.

9 AİHS’nin 35. maddesi.

10 Yeni Uygulama Yönergesinin II/7. maddesi.

11 AİHM İçtüzüğünün 47. maddesine uygun sayılmayan başvurular incelenmez. Ancak, (i) başvuranın, gerekli koşulları yerine getirememesinin haklı nedenleri, (ii) “geçici tedbir” isteği, (iii) AİHM’nin, kendiliğinden veya başvuranın isteği üzerine aksine karar vermesi, kuralın istisnalarını oluşturur (AİHM İçtüzüğünün 47. maddesinin 5. fıkrası).

12 Yeni Uygulama Yönergesinin II/7. maddesi.

13 Dip-not 11’deki bilgiler burada da geçerlidir.