Alım Duyurusu

11425
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TBB TARAFINDAN YAPTIRILARAK HATAY BAROSUNUN KULLANIMINA TAHSİS EDİLECEK OLAN “ANTAKYA AVUKAT EVİ RESTORASYONU YAPIM İŞİ İHALESİ” İÇİN ÇAĞRI PORTFÖYÜ OLUŞTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.

Firmalar başvuru esnasında;

 1. Başvuru Dilekçesi (Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na),
 2. Firma iletişim bilgileri,
 3. Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, içinde bulunduğumuz yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  b. Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
  a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
  b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  c. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  a İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ilan konusu iş veya işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
  b Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
 2. Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ilan konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
 3. Teknik personel listeleri
 4. İlana sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihalelere katılamaz.
 5. Başvuru dosyaları 25.08.2014 tarih, saat 17.00’a kadar başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Teknik İşler Müdürlüğü
M. Gülbin İLGÜN: 292 59 00 A. Hadi ÜSTÜN : 292 59 00
NOT: Birlik Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleleri yapıp yapmamakta, uygun gördüğü firmaları davet etmekte ve dilediği bedel üzerinden vermekte serbesttir.