Alım Duyurusu

10752
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN İSTANBUL BEYOĞLU ASMALI MESCİT MAHALLESİ PAFTA: 2 ADA: 316 PARSEL: 20’ DE YAPTIRILACAK İNŞAATIMIZ İÇİN ÇAĞRI PORTFÖYÜ OLUŞTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.

Firmalar başvuru esnasında;

1. Başvuru Dilekçesi (Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na),

2. Firma iletişim bilgileri,

3. Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, içinde bulunduğumuz yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

5. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterler

a. Bankalardan temin edilecek belgeler: Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına alınmış Banka referans mektubu (Banka Teyitli),

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

b. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ilanın yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Bu kriterleri ilanın yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ilanın yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son Altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterli olup olmadığına bakılır.
Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ilanlarda, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ilanın yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanmaması halinde ise, İki önceki yıl, İlanın yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadar ki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterli olup olmadığına bakılır.

6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ilan konusu iş veya işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

b Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

7. Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ilan konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 (Onbeş) yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

8. Teknik personel listeleri

9. Sadece yerli istekliler dosya verebilecektir.

10. Sunulan belgeler 2015 yılı tarihli olacaktır.

11. Başvuru dosyaları 27.04.2015 tarih, saat 17.00’a kadar başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
TBB Teknik İşler Müdürlüğü
Levent SUNA: 292 59 00 A. Hadi ÜSTÜN: 292 59 00

NOT: Birlik Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleleri yapıp yapmamakta, uygun gördüğü firmaları davet etmekte ve dilediği bedel üzerinden vermekte serbesttir.