Alım Duyurusu

114
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TBB Tarafından Yaptırılarak Kars Barosu Başkanlığı’nın Kullanımına Tahsis Edilecek Olan “Kars Barosu Hizmet Binası Yapım İşi” İçin Çağrı Portföyü Oluşturmak Amacıyla, Firma Tanıtım Dosyası Alınacaktır.

Firma tanıtım dosyaları, Yapım İşleri İhale Komisyonunca değerlendirilerek ihaleye katılması uygun görülen firmalara ihale yeri, saati ve ihale dokümanlarının yer aldığı 1 adet CD ile birlikte davet mektupları gönderilecektir.

Firmalar başvuru esnasında;

1. Başvuru Dilekçesi (Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na),

2. Firma iletişim bilgileri,

3. Firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, içinde bulunduğumuz yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

5. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşınması Gereken Kriterler

a. Bankalardan temin edilecek belgeler: Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu(Teyitli), 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
b. İş hacmini gösteren belgeler:

İlanın yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. ( Bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ilanın yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir.)

  • Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
  • Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

a İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ilan konusu iş veya işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (Güncellenmiş şekli ile) 
b Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

c Müteahhitlik yeterlilik belgesinin verilmesi (Varsa) (İhalenin üzerinde kalması durumunda yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili belediyesinden istenilen gruptaki “Müteahhitlik Belgesi”nin verilmesi gerekmektedir)

Müteahhitlik sınıfını ve süresini belirtir belgenin konulmadığı dosyalar dikkate alınmayacaktır.

7. Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ilan konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 (Onbeş) yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

8. Teknik personel listeleri

9. İhalelere sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihalelere katılamaz.

10. Başvuru dosyaları başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.


Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
TBB Teknik İşler Müdürlüğü 
Levent SUNA: 292 59 00/1302-1303 
A.Hadi ÜSTÜN: 292 59 00/1305

NOT: Türkiye Barolar Birliği Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleleri yapıp yapmamakta, uygun gördüğü firmaları davet etmekte ve dilediği bedel üzerinden vermekte serbesttir.