AVUKAT OLAN HAKEMLERİN SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNDA TARAF VEKİLLİĞİ YAPMALARINI ENGELLEYEN SİGORTA TAHKİM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

3656

10 Ağustos 2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi ile avukat olan hakemlerin sigorta tahkim komisyonunda taraf vekilliği yapmaları engellenmiş idi.

Birliğimizce açılan davada, Danıştay 10. Dairesinin 13.01.2022 tarih ve 2021/5503E. sayılı kararı ile avukatları, avukatlık mesleği ile hakemlik görevi arasında tercihe zorlayan Yönetmeliğin ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, “Dava konusu Yönetmelik değişikliği ile sigorta davalarını kanuni temsilcilik dışında, vekil sıfatıyla takip edebilme konusunda yetkisi bulunan avukatların sigorta hakemliği yapma hakkının, kanun hükmünü aşar bir şekilde sınırlandırıldığı, sigorta hakemliği yapan kişilerin de avukatlık görevinin kanuna aykırı şekilde engellendiği görüldüğünden, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı” ifade edilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Danıştay 10. Dairesinin kararı için tıklayınız.