AVUKATIN EMEĞİNİN KARŞILIKSIZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ

2186

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 13 Ekim Perşembe günü görüşmeleri başlanacak “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin şu ana kadar toplantıya davet yazısı tebliğ edilmediğinden TÜRKİYE Barolar Birliği’nin görüş ve değerlendirmeleri, yazılı şekilde komisyona iletilmiştir.

Sözü edilen Teklif incelendiğinde, ana fikrin devletin dar gelirli vatandaşını korumak amacıyla kendisine ait olan bazı alacak kalemlerinin tahsilinden feragat edilmesi olduğu görülmektedir.

Söz konusu yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilecek ‘feragat’ işlemlerinde, avukatların verdikleri hizmete ilişkin emek ve mesaisi karşılığında hak ettikleri ‘avukatlık ücreti’nden vazgeçilmesi ve/veya vazgeçildiği de hükme bağlanmaktadır.

Kanun koyucunun, devlete veya kamuya ait olmayan ve avukatların emeklerinin karşılığı olan bir alacaktan, avukatlar adına vazgeçiyor olması kabul edilemez bir durumdur.

Mevcut düzenlemeler uyarınca başlamış olan icra takipleri dolayısıyla avukatların bu dosyalarda ücret alacaklarına dair haklı bir beklentileri olması bir yana, söz konusu alacaklar, avukatlar bakımından bir “hak”tır. Teklif edilen düzenlemeyle avukatların ücret haklarına ilişkin demokratik bir toplumun gereklerine uygun olmayan ve meşru amaçla orantılı olmayan bir şekilde haklarına müdahale durumu söz konusudur.

Teklifin gerekçesinde, sosyo-ekonomik yönden zayıf vatandaşın korunmasının amaçlandığı ifade edilirken; bir vatandaş olarak avukatın emeği karşılığında kazandığı, devlete ait olmayan yasal vekalet ücretinden vazgeçilmesi sonucunu doğuran hükümler, Anayasa’daki angarya yasağına aykırılık teşkil ettiği gibi mülkiyet hakkına da müdahale oluşturmaktadır.

öte yandan kanun koyucu tarafından alacaklı şirketin istediği dosyalardan feragat ederek vergisinden düşmesi sağlanırken, dosyayı takip eden avukatların emekleri yok sayılacaktır.

Teklif maddesinin bu hali ile yasalaşması durumunda; avukatlık büroları istihdam modellerini gözden geçirmek zorunda kalabilecekler ve bu durum ise, kanun teklifinin asıl amacına aykırı olarak “dar gelirli vatandaşlara” gelir sıkıntısı yaşayacak çok sayıda vatandaşın da dahil olması sonucunu yaratacaktır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Birliğimize ait değerlendirme metninde ayrıca teklifte yer alan bazı hükümlerin yasalaşması halinde; uygulamada “mahkemeye erişim hakkı”, adil yargılanma ve savunma hakkı bakımından yaşanabilecek sakıncalara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Ek- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilen TBB Değerlendirme Metni