AVUKATLIK BÜROLARINDA İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 31.12.2023 TARİHİNE ERTELENDİ

5469

Avukatlık Bürolarında İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu 28.7.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 25.06.2020 tarihli ve 52482138-11170 sayılı yazısı ile T.C. Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden avukatlık büroları için yürürlüğe girecek olan yükümlülüklerin ertelenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
T.C. Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen ertelemenin yapıldığına ilişkin olarak TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığına hitaben 29/07/2020 tarih ve 35804503-570(010.01)-E.1715574 sayılı yazı ile yanıt verilmiş olup cevabi yazı için tıklayınız.

TÜRKİYE Barolar Birliğinin erteleme ile ilgili duyurusu için tıklayınız

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun avukatlar için getirdiği yükümlülüklerin yürürlüğü 1/7/2020 de başlayacağı için TBB Avukat Hakları Merkezi olarak avukat bürolarına getirilen yükümlülüklerin yürürlüğünün Koronavirüs salgınının yarattığı sağlık ve ekonomik olumsuzluklar ile avukatlık mesleğinin mücbir sebep kapsamına alınmasının göz önünde tutularak ileri bir tarihe ertelenmesi için hazırladığımız görüşümüz 19.06.2020 tarihinde TBB Başkanlığına sunulmuştur.

TBB Başkanlığına Sunulan Görüşümüz;

1. 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesi uyarınca “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ile “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi” 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2. Söz konusu Kanun uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
3. Kanunun 6. maddesine göre ve yürürlük maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak, Kanun kapsamında yer alan işyerlerinin tamamında, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre tam süreli veya kısmi süreli olmak üzere en az bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.
4. Yukarıda sözü edilen mevzuat kapsamında avukatlık büroları da az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden kabul edilmiş ve az tehlikeli sınıfta yer alıp 50’den az çalışanı olan diğer işyerleri gibi avukatlık büroları açısından yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
5. Kanunun yürürlük tarihini belirleyen 38. maddesindeki yürürlük tarihi olarak belirlenmiş ve daha sonra bu süre 1/7/2017 ve 1/7/2020 tarihlerine ertelenmiştir.
6. Ayrıca, 6331 sayılı Kanunu’nun 6/1-a) maddesi uyarınca “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
7. Yönetmeliğin 5/1-m maddesine göre, “Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir.”, 5/2-m maddesine göre ise, “Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.”
8. İşbu düzenlemeler uyarınca çalışan sayısı 10’dan az olan avukatlık bürolarında işveren avukat ya da onun yetkilendireceği vekili bu konuya ilişkin eğitim almak ve sınavda başarılı olmak kaydıyla işyerlerinde iş güvenliği uzmanının görevlerini ifa edebilecektir. çalışan sayısı 10’dan az olan avukatlık bürolarında işveren ya da vekili bu eğitimleri almadığı ya da sınavda başarılı olamadığı durumlarda, ayrıca çalışan sayısı 10’dan fazla olan avukatlık bürolarında her halükarda bu sektörde hizmet veren kişi ya da firmalardan ücret karşılığı iş güvenliği hizmeti almak gerekmektedir.
9. Bu kapsamda, Anadolu üniversitesi ile çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.
10. Ancak hali hazırda avukatların girebilecekleri bir sınav bulunmadığını gözönüne alındığımızda avukatların bu hizmeti ücret karşılığında almaları gerekecektir.
11. Koronavirüs salgını nedeniyle avukatlar ciddi sağlık ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kaldığından avukatlık mesleği mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında duruşmalar ertelenmiş, yasal süreler ve icra iflas takipleri durdurulmuştur.
12. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın yürürlük tarihinin 01.07.2020 tarihinden ileriki bir tarihe ertelenmemesi halinde avukatlar büyük maddi yük altına girecekleri gibi bu maddi yükü karşılayamayacak olan avukatlar ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca bu düzenlemeler gereği uygulanacak prosedürler avukatların ciddi bir bulaş riski altına girmesine neden olacaktır.


SONUç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yürürlüğünün 1/7/2020 tarihinden ileriki bir tarihe ertelenmesi hususunda TBB Başkanlığınca ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiğini düşünüyoruz.


Saygılarımızla.


TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi