Bankalar Birliğine Gönderilen Yazı

22777
A

 

Sayı:    Ankara, 28/03/2011

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

İSTANBUL

Malumları olduğu üzere Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, avukatlık, hem bir kamu hizmeti ve hem de serbest bir meslektir. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlığın amacı Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre: hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eden avukata yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadırlar.

Diğer taraftan avukatların üye olmak zorunda oldukları baroların katılımıyla oluşan ve Anayasa’nın 135/1. maddesi kapsamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin en başta gelen görevi: baro mensuplarının genel menfaatleri ile avukatlık mesleğinin ahlak, düzen ve geleneklerini korumaktır.

Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanlığı’nın onayını takiben Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Bu tarifeye uyulması ve bu tarifenin uygulanması sadece avukatlar yönünden bir yükümlülük olmayıp, aynı zamanda kişiler, özel veya resmi tüm kurum ve kuruluşlar yönünden de bir mecburiyettir.

Hal böyle iken, gerek Barolarımızdan, gerekse avukat meslektaşlarımızdan edinilen bilgi ve belgelerden; ülkemiz genelinde faaliyet gösteren banka merkez ve şubelerinin, avukatlık hizmeti aldıkları meslektaşlarımıza, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve imzalatmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Az yukarıda da işaret edildiği üzere, ülkemizdeki özel olsun, resmi olsun tüm kurum ve kuruluşlar, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki düzenlemelere uygun eylem ve işlem tesis etmek zorundadırlar.

Açıklanan nedenler ile Birliğiniz üyesi bankaların meslektaşlarımızla Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine uygun sözleşme yapmaları, buna aykırı biçimde yapılmış olan sözleşmeleri tarife hükümlerine uygun hale getirmeleri hususunda uyarılmalarını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini dilerim.

Saygılarımla.

Av.V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği Başkanı