Basın Açıklaması

5596
A

08.08.2009


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN 40. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Barolar Birliği’nin 40. Kuruluş Yıldönümü’nü kutlarken, kaybettiğimiz Başkanlarımız Av. Prof. Dr. Faruk Erem, Avukat Teoman Evren ve Av.Prof. Dr. Eralp Özgen ile yönetim kurulu üyelerini rahmetle; kuruluşumuzdan bu yana etkin çalışmaları ile Birliğimize ivme kazandıran sayın başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini saygı ile anıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amacı ve yasaların kendisine verdiği görevler doğrultusunda, kuruluşundan bu yana, hukukun üstünlüğünü vaz geçilmez en yüksek değer olarak kabul etmiş, devletimizin kurucusu büyük Atatürk’ün ilkelerinden, laiklik prensibinden, üniter devlet yapısından, Cumhuriyetin kazanımlarından ödün vermeyen anlayışı ile ülkemizde demokrasinin eksiksiz uygulanmasını, insan haklarına saygının yerleşmesini, hukuk devletinin işlerlik kazanmasını ve onun en önemli özelliği, olmazsa olmazı yargı bağımsızlığının ve savunma özgürlüğünün sağlanmasını önde gelen hedef bilmiş ve bu uğurda yargının kurucu unsuru savunmanın etkin gücü olarak mücadelesini sürdürmüştür.

Türkiye Barolar Birliği görev ve sorumluluk anlayışının gereği olarak, sarsılmaz bir inançla bağlı olduğu ilkeleri ve ulusumuz için hayati önem taşıyan bu yüksek değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve toplumda yerleşmesini sağlamak için her türlü çabayı sürdürme azim ve kararlığındadır.

Türkiye Barolar Birliği, Cumhuriyetimizin kazanımlarının ve Hukuk Devletinin sarsılmaz tarafı ve bekçisidir.

Ülkemizde son günlerde sergilenen hukuka aykırılıklar, siyasi iktidarın; erkler ayrılığı ilkesindeki dengeleri bozan ve toplumda yargıya güven duygusunu sarsan müdahaleleri son bulmalı, herkes için huzur ve refahın, eşitliğin, mutluluğun kaynağı olan hukuk, bütün kuralları ile uygulanmalıdır.

Hukuk uygulayıcıları görevlerini tam bir tarafsızlık ve cesaretle yürüttüklerine, adil yargılanmanın sağlanmasında hiçbir etki altında kalmadıklarına dair topluma güven verecek davranışlar sergilemelidirler.

Hak arama özgürlüğünü yaşama geçiren, adil yargılanmanın sağlanmasında çok önemli rolleri bulunan yargının kurucu unsuru, savunmanın temsilcisi avukatların ve avukatlık mesleğinin sorunları gittikçe tırmanış gösteren boyutlara ulaşmaktadır. Özellikle CMK kapsamında müdafi – vekil görevlendirilmelerinde avukatlar Anayasaya aykırı olarak angaryaya zorlanmaktadırlar.

Avukatlar görevlerini ifa ederlerken ciddi boyutlarda saldırılara uğramakta, can güvenlikleri sağlanamamakta ve çoğu zaman özgürce savunma yapılamamaktadır.
Hiçbir zaman kabul edilemeyecek olan bu ve benzeri sorunların gecikmeden giderilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye Barolar Birliği; 40. yılını idrak ederken, önümüzdeki dört yıllık çalışma programı içinde Hukuk Devletinin teminatı olan avukatlık mesleğinin ve avukatların her bakımdan güçlenmelerini, görevlerini yerine getirirken huzur ve güven içinde olmalarını sağlayıcı her türlü çalışmayı yapmaya kararlıdır.

Bu görev bilinci ile meslek içi ve staj eğitimini kapsayan eğitim programları, avukatların ve stajyer avukatların sosyal güvenceleri ile özlük haklarını sağlam temellere oturtacak çalışmalar, Avukatlık mesleğini daha cazip ve saygın hale getirecek düzenlemeler, kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleştirilmesini sağlayıcı tedbirler, önemli projeler olarak Türkiye Barolar Birliği çalışma programı içinde öncelikle yer almaktadır.

Yakın bir gelecekte; avukatlık mesleğine kabulden itibaren mesleğimizin koşullarını dünya standartları ile örtüşür hale getirecek çağdaş nitelikli bir Avukatlık Yasasının çıkartılması fevkalade önemsenmektedir.

Türkiye Barolar Birliği, çalışma programında yer alan projelerini, Barolarımızla dayanışma ve işbirliği içinde gerçekleştirmeyi amaç bilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu; kuruluşunun kırkıncı yılını kutlarken ülkemizde her şeyin hukuk düzeni içinde ve hukuk kurallarına uygun olarak yaşama geçmesini dileyerek görüşlerini değerli meslektaşlarına ve kamuoyuna saygı ile duyurur.

 

Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu adına
Av.Özdemir ÖZOK