Basın Açıklaması

7610
A

BASIN AÇIKLAMASI

  1. 9 Temmuz 2013 tarihinde sabaha karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bir kanun tasarısı görüşülürken verilen önergeyle; harita, plan, etüt ve projelerin meslek odalarının denetimine tabi tutulamayacağı hükmü getirilmiştir. Böylece Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odaların, bu odalara bağlı meslek mensuplarının işlemlerini denetleme yetkileri ortadan kaldırılmıştır.

  2. Mühendis, mimar ve şehir plancıları odalarının mesleki denetim yapamaması; kıyılara, ormanlara, sulara, kültür-tabiat varlıklarına ve şehirlerin dokusuna zarar verecek nitelikteki harita, plan, etüt ve projelerin hayata geçirilmesinin önünde, bundan böyle etkili bir denetimin olmayacağı anlamına gelmektedir.

  3. Toplumda hiçbir tartışma ve değerlendirme imkânı yaratılmaksızın, sırf oy çokluğuna dayanılarak yapılan bu değişiklik, gerekçesi nasıl ortaya konulursa konulsun, doğrudan doğruya kamuya ve yurttaşlara büyük zarar vermiş; bundan sonraki süreçte verilecek zararlara adeta kapı aralamış bulunmaktadır.

  4. Katılımcı demokratik anlayışa karşı katı bir tavır olarak gördüğümüz bu yasal düzenlemeyi, aynı zamanda yönetimin otoriterleşmesine zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyoruz. İdarenin uygulamalarında keyfiliğe davetiye çıkaracağı muhakkak olan bu anlayışa dur denilmesi adına, toplumun her kesiminin ve özellikle tüm sivil toplum örgütlerinin, anılan düzenlemeye karşı tepkilerini dile getirmelerini umut ediyoruz.


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı olarak, konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir görev bilmekteyiz.

Saygılarımızla.

 

 

Avukat Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı