Basın Açıklaması

6512
A

BASIN AÇIKLAMASI

Şiddet, sadece bir suç değil, aynı zamanda ve hatta daha çok bir utanç, bir insanlık utancıdır. Karl Marks’ın özlü ifadesiyle “İnsanın yaptığı en büyük duygusal devrim, utanma duygusudur.” Şiddet, bu duygusal devrimi yapamayanların, yani utanma duygusu olmayanların başvurduğu insanlık dışı bir araçtır.

Umursamazlık, duyarsızlık, istismar, cehalet, cüret, yanılgı, özensizlik, sevgisizlik, iftira, dedikodu, yalan gibi boyutları olan şiddet; şiddete uğrayanın, “ötekiliği” kabul edilen, saygı gören bir özne olmaktan çıkarılıp duygularına ve bedenine zarar verilebilecek ve hatta ortadan kaldırılabilecek bir nesne olarak ele alındığı ilişkisel bir eylemdir.

Şiddet; aşiret, töre, pusu ve namus kültürü gibi geleneksel nedenlerin yanı sıra modern toplumun yarattığı tatminsizliğin, yalıtılmışlığın, ikiyüzlü ahlakın, saldırganlığın, ne aşkı, ne sevgiyi, ne arkadaşlıkları ve ne de dostlukları becerebilen bir toplumun cinnetidir.

Şiddetin bir türü de, yakınlık veya ikili ilişkilerde uygulanan terörizm olarak isimlendirebileceğimiz kadınlara karşı uygulanan şiddettir. Şiddetin bu türü, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan kadınların insan haklarının korunmasının ve geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir.

Kadınlara yönelik şiddet, Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Kaldırılmasına Yönelik Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde de ifade ve işaret edildiği üzere, kadınla erkek arasındaki eşit olmayan güç ilişkisinin bir tezahürü olup kadınların birey olarak kendilerini geliştirmesinin önündeki en büyük engeldir.

Kaba güce dayanan bu iktidar ilişkisinin ve kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, bu şiddetin nedenlerini ve sonuçlarını araştırıp ortaya çıkaracak eğitsel araçların devletin öncülüğünde geliştirilmesi gerekir.

Türkiye Barolar Birliği olarak, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olan bugün, en başta kadına yönelik şiddet olmak üzere şiddetin her türlüsünü lanetlediğimizi ve şiddetle mücadelede kararlı olduğumuzu bildirir, kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep eder, bu konuda mücadele eden tüm kadınları ve kadın kuruluşlarını saygı ve dayanışma duygusuyla selamlarız.

Saygılarımızla.
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU