Basın Açıklaması

9769
A

ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TASLAK KANUN ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI 

Adli ve İdari Yargının yükünün azaltılması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen taslak kanun çalışmaları ile ilgili olarak basında yer alan haberlerden; 

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde düzenlenen ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilmesi gereken mirasçılık belgesinin/veraset ilamının,
  • Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164.maddesinde düzenlenen ortak konutu terk eden eşe gönderilecek ihtarnamenin,

verilmesi/gönderilmesi görevinin noterlere verileceği öğrenilmiş olmakla, Türkiye Barolar Birliği olarak bu yönde yapılacak olan düzenlemelerin doğru ve yerinde olmadığı görüşünde olduğumuzu, dahası her iki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu kamuoyunun bilgisine özellikle sunmak isteriz. Şöyle ki;             

a- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164. ve 598. maddelerindeki düzenlemelere konu mirasçılık belgesi verilmesi ile ortak konutu terk eden eşe ihtarname gönderilmesi niteliği itibarı ile bir yargısal tasarruf ve faaliyettir.

b- Bu nitelikteki yargı yetkisi kapsamında olan tasarruf ve faaliyetlerin yargı kurumu olmayan noterlere verilmesi Anayasa’nın 9.maddesi hükmüne aykırıdır.

c- Her iki tasarruf ve faaliyet yapılacak yargılama sonucunda verilecek bir yargı kararını gerektirmekle, yargılama ve karar verme yetkisine sahip olmayan noterlere bu yetkinin verilmesi yargı güvenliği ile hukuki güvenlik ilkelerine aykırıdır.

d- Diğer taraftan miras paylarının belirlenmesi kimi özel durumlarda “Eshab-ı Feraiz”, “Asabe” ve “Zevil Erham” hesaplamaları gibi uzmanlığı gerektirmekle, bu uzmanlığa sahip olmayan noterlere veraset ilamı/mirasçılık belgesi düzenleme yetkisi verilmesi hak kaybına neden olmasının yanısıra “nizasız yargılama”ya tabi olan bu işlemi nizalı hale getirecek ve böylelikle yargılama sürecinin uzamasına neden olacaktır. Dahası bu nitelikteki veraset ilamı/mirasçılık belgesi verilmesi bilirkişi incelemesini gerektirmekle, yargıç yerine noterlere bilirkişi tayin etme görevinin verilmesi hak sahiplerini yargıç güvencesinden de yoksun bırakacaktır.

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygı ile sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU