BAŞVURU, ŞİKÂYET, İTİRAZ, İHTAR, BİLDİRİM, İBRAZ ve ZORUNLU İDARİ BAŞVURU SÜRELERİNE İLİŞKİN HATIRLATMA

5566

11.02.2023 tarihli 32101 sayılı Resmî Gazete’nin 1 no’lu mükerrer basımında Cumhurbaşkanı Kararı ile bir kısım yargısal sürelerin 06 Şubat 2023 tarihinden (bu tarih dahil), 06 Nisan 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.

Kararnameye ilişkin Birliğimiz ayrıntılı açıklamalarına https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/83540 bağlantısı aracılığıyla ulaşılarak bilgi alınması mümkündür.

Sözü edilen Kararnamenin 2. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi uyarınca "Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler," 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 6/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Türk Ticaret Kanunu 82. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun anılan 82. maddesi kapsamında düzenlenen zayi belgesi alma talebine ilişkin başvuru süresi de dahil olmak üzere Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesinin 4.,5.,6.,7. ve 8. maddeleri dikkate alınarak ‘başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zorunlu idari başvuru süreleri’ nin uzadığı hususunu herhangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen avukat meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.