ÇED Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklik

4060

Sürekli değiştirilen/güncellenen çevresel Etki Yönetmeliği'nde 8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile bir kez daha değişikliğe gidildi. Halen Bakanlık tarafından bir bütün olarak yenilenmesi veya esaslı değişiklikler yapılması amacıyla çalışmalar yapılmakta olan çED Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikler ile "çED Olumlu Kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren" proje ilerleme raporu Yönetmelik ile getirilen bir yükümlülük olarak ilk kez tanımlanırken, "çED Olumlu" veya "çED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerin takibi konusundaki idare yetkisini "izleme ve kontrol" yerine "denetim" olarak değiştirilmiştir. Kanun diline uyumlulaştırma anlamının ötesinde yatırımın inşaat ve işletme sonrası döneminde de yükümlülüklerine uymak zorunda olduğuna dair bir vurgu içerir "proje ilerleme raporu" tanımının Yönetmelik'e işlenmiş olması, uygulamayı şekillendirebilir bir değişiklik olarak görülebilir.

çED Yönetmeliği önceki Hali

çED Yönetmeliği 08.07.2019 Değişikliği

madde 4 b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,

madde 4 b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje İlerleme Raporu hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları,

madde 4 p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütününü,

madde 4 p) Denetim: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların bütününü,

 

madde 4 z) Proje İlerleme Raporu: çED Olumlu Kararı alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren raporu,

 

madde 4 aa) İzleme: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, Proje İlerleme Raporuna göre yapılan değerlendirmeleri,

madde 8 (1) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ek-3'te yer alan çED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan çED Başvuru Dosyasını ve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar.

madde 8 (1) Proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Ek-3'te yer alan çED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan çED Başvuru Dosyasını Bakanlığa sunar.

madde 8 (2) "çED Gereklidir" kararı verilen projeler için, bu karar, çED Başvuru Dosyası ve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ile imza sirküleri, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığa sunulur.

 madde 8 (2) çED Gereklidir Kararı verilen projeler için, proje sahibi tarafından yetkilendirilen, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından çED Başvuru Dosyası Bakanlığa sunulur.

madde 16 (1) çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; ek-4'e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur.

madde 16 (1) çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, proje sahibi tarafından yetkilendirilen Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; Ek-4'e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı Bakanlığa sunulur. Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedeli proje sahibi tarafından ödenir.

madde 18 (1) Bakanlık, "çED Olumlu" kararı veya "çED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai çED Raporu ve/veya "çED Gerekli Değildir" kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

madde 18 (1) Bakanlık, "çED Olumlu" kararı veya "çED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai çED Raporu ve/veya "çED Gerekli Değildir" kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve denetler.

 

madde 18 (5) çED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu' nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin çED Raporu'nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntem Bakanlıkça belirlenir.