Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı

7190
A

TBB Çevre ve Kent Komisyonu tarafından 02-03.06.2012 tarihlerinde düzenlenen Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı Birlik Başkanı Av.V.Ahsen Coşar ile Komisyon Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av.Ahmet Gürel’in açış konuşmaları ile başladı.

TBB Başkanı Av.V.Ahsen Coşar Kurultayın açılışında yaptığı konuşmada özetle;

“Temel bir insan hakkı olan çevre hakkı, insanın onurlu ve iyi bir yaşam sürmesine olanak veren, nitelikli ve sağlıklı bir çevrede özgürlük, eşitlik ve adalet içerisinde yaşama hakkına sahip olduğu ilkesine dayanır. Gelişme hakkı, barış hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkıyla birlikte üçüncü kuşak haklar arasında yer alan ve tüm dünya insanlarıyla paylaştığımız için dayanışma hakkı olarak isimlendirilen çevre hakkı, günümüzde hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde son derece ciddi tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır.

20. Yüzyılın hızlı teknolojik gelişmesine, küreselleşmeye, yoğun nüfus artışına, kentleşmenin ve sanayileşmenin doğa üzerinde kurduğu baskıya, üretim ilişkilerindeki çarpıklığa, üretim araçlarının kullanılış biçimine, iç ve dış göçe, yoksulluk, barınma ve açlığa bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de hepimizi ve herkesi ilgilendiren en ciddi ve önemli bir insanlık sorunudur.

Türkiye Barolar Birliği olarak bütün bunların bilincinde ve ayırtında olduğumuz, hukuk ve hukukçuların meslek kuruluşu olarak hak ve özgürlükleriyle, bunların her türlü ihlali konusunda son derece duyarlı bulunduğumuz için, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde çevre ve kent hukuku komisyonu oluşturduk.

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen bu kurultay süresince, konunun uzmanı olan değerli konuşmacılar, ulusal ve uluslararası mevzuat ile yargı kararları bağlamında çevre hakkını, bu hakkın ihlalinin doğuracağı hukuki ve cezai sonuçları konuşup, tartışacaklar.

Bu kurultayın, bu kurultayda sunulacak tebliğlerin ve yapılacak tartışmaların çevre hukukuyla ilgili mevzuata çok önemli katkılar yapacağı inancındayız. O nedenle tüm konuşmacılara bu katkılarından dolayı, kurultayın düzenlenmesindeki hizmetlerinden, emeklerinden, çalışmalarından dolayı değerli mesai arkadaşım Sayın Ahmet Gürel’e ve onun şahsında Çevre ve Kent Komisyonunun üyesi olan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, kurultayın başarılı geçmesini diliyor, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. “ dedi.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av.Ahmet Gürel’in açılış konuşması metni aşağıda sunulmuştur:

Sayın Birlik Başkanım,

TBB’nin değerli Yönetim Kurulu üyeleri,

Barolarımızın Değerli Başkanları,

Değerli Konuklar,

Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen çevre dostları,    

Değerli Meslektaşlarım,

Şahsım ve Çevre ve Kent Komisyonu üyesi arkadaşlarım adına hepinizi en içten dileklerle selamlıyorum.   

1854 yılında Duwarmish Kızılderililerinin reisi Seattle, ABD Başkanı Franklin Pierce gönderdiği mesajında ;”Washington’daki Büyük Şef topraklarımızı satın almak istediğini bildiren sözünü göndermiş !&S230;. Beyaz adam, anası Dünyaya ve kardeşi gökyüzüne sanki satın alınabilen veya yağma edilebilen bir mal gibi davranır. Onun bu iştahı ve hırsı bir gün Dünyayı yiyip bitirecek ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır. …” diyerek uygar dünyaya adeta yaşam ve insanlık dersi vermiştir.   

Gerçekten de geçen 158 yıllık süreçte;doğanın kendi yasaları ile insanoğlunun koyduğu kurallar sürekli çelişmiş ve çatışma halinde olmuştur. Dünyanın doğal kaynakları, hava, su, toprak, flora ve fauna ile birlikte, doğal ekosistemlerin korunması gerekirken sözde  insanoğlunun daha konforlu bir yaşam sürebilmesi adına gelişen sanayileşme süreci, çevrenin bilinçsiz ve hor kullanımı, akarsuların, denizlerin ve havanın  kirlenmesine, ozon tabakasının delinmesine ve küresel ısınmaya neden olarak  her geçen gün artan bir hızla dünyamızı ve dünyamızdaki canlı yaşamı tehdit etmektedir. 

Özellikle Ülkemizde enerji yatırımlarında rüzgar, güneş santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları yerine,  bütün dünya ülkelerinin terk etmeye başladığı nükleer santraller, termik santraller ve  heslerin tercih edilmesi, 2 B adı altında orman arazilerinin talanı, plansız yapılaşma ve betonlaşma, binlerce yılda oluşan sahillerimizden geçirilen otoyollar, ormanlarımızı, su havzalarını, sit alanlarını, turizm alanlarını, tarımsal alanları tehdit eder nitelikte  madenlerimizi ve yer altı zenginliklerimizi yabancı tekellerin yağmasına yol açacak şekilde çıkarılan ve çıkarılmak istenen yasalar,  İdarenin ve Yasamanın, Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarını sonuçsuz bırakacak yönetmelik ve yasa değişiklikleri,  her geçen gün yaşam alanlarımızı daraltmakta ve içinde yaşadığımız doğayı yaşanabilir olmaktan çıkarmaktadır.  

Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak, görev ve sorumluluğunu taşıyan TBB, en temel haklardan olan sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının önemi nedeniyle  7-8 Haziran 2008 de Kuşadası’nda gerçekleşen toplantıdan sonra Çevre Sorunları Komisyonu oluşturulmasına karar vermiş ve 05.03.2011 günlü Yönetim Kurulu kararı ile de bu günkü adıyla Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunu yeniden oluşturmuştur.

Komisyonumuz göreve başladıktan itibaren Dünya ve Ülkemizdeki çevre sorunları ile ilgili çalışmalarını sürdürmüş, TBB Yönetim Kurulunun da onayı ile 05 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü öncesinde, kamuoyunun dikkatini çevre sorunlarına çekebilmek ve çözüm yollarına ilişkin gerekli mesajların verilebilmesi amacıyla Çevre Kurultayının yapılmasına karar vermiştir. Kurultayımızda önemli çevre sorunlarının tartışılması, çözümler üretilmesi en büyük beklentimizdir. Bu amaçla önemli gördüğümüz 6 konuda İstanbul, İzmir, Rize, Mersin, Samsun Antalya illerimizde civar illerden gelenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen atölye çalışmalarının sonuçları Kurultayımızın 2.gününde tebliğ olarak sunulacak ve tartışılacaktır.

Kurultayın hazırlanmasına karar ve katkı veren başta TBB Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Çevre ve Kent Hukuku Komisyon üyelerimize, Barolarımıza, atölye çalışmalarına ve Kurultayımıza katılan değerli katılımcılara, başlangıcından itibaren bize özveri ile destek olan Birlik Müdürümüz Sn.Necati Kaya’ya ve sekreteryamızı yürüten Sn.Eda Öztürk’e ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi iletirken Kurultayın çevre bilincinin gelişmesine, çevre sorunlarının tartışılıp çözülmesine önemli katkılar vermesi dileği ile saygılarımı sunuyorum. 

 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47

Fotoğraf 48

Fotoğraf 49

Fotoğraf 50

Fotoğraf 51

Fotoğraf 52

Fotoğraf 53

Fotoğraf 54

Fotoğraf 55

Fotoğraf 56

Fotoğraf 57

Fotoğraf 58

Fotoğraf 59

Fotoğraf 60

Fotoğraf 61

Fotoğraf 62

Fotoğraf 63

Fotoğraf 64

Fotoğraf 65

Fotoğraf 66

Fotoğraf 67

Fotoğraf 68

Fotoğraf 69

Fotoğraf 70

Fotoğraf 71

Fotoğraf 72

Fotoğraf 73

Fotoğraf 74

Fotoğraf 75

Fotoğraf 76

Fotoğraf 77

Fotoğraf 78

Fotoğraf 79

Fotoğraf 80

Fotoğraf 81

Fotoğraf 82

Fotoğraf 83

Fotoğraf 84

Fotoğraf 85

Fotoğraf 86

Fotoğraf 87

Fotoğraf 88

Fotoğraf 89

Fotoğraf 90

Fotoğraf 91

Fotoğraf 92

Fotoğraf 93

Fotoğraf 94

Fotoğraf 95