CMK ÜCRET TARİFESİ'NDE TBB'NİN YETKİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

5061

2024 yılı CMK Ücret Tarifesi hakkında kamuoyunda yürütülen tartışmaların, CMK Ücret Tarifesi ile TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin hazırlanma ve yayımlanma yöntemleri hakkında bilgi karmaşası olduğunu göstermesi nedeniyle süreçle ilgili olarak meslek kamuoyumuza aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zorunluluğu doğmuştur;

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAZIRLIK VE YAYIM SÜRECİNDE YETKİ, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDEDİR;

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere (madde 168) uyularak Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmakta, görüş için ve Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na iletilmektedir. Yargı denetimine tabi bu Tarifede keyfi bir belirleme yapılamamakta, ülkedeki iktisadi veriler göz önünde bulundurularak hazırlık yapılmaktadır. Tarifenin yargıya taşınıp yürütmenin durdurulması ve iptal kararları süreci yaşanmaması bakımından TBB tarafından Adalet Bakanlığı ile görüşülerek ve mutabık kalınarak sürecin yürütülmesine hassasiyet gösterilmektedir. 21.09.2023 tarihli ve 32316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan AAÜT’de de bu yöntem izlenmiş ve ciddi kazanımlar içeren Tarife hayata geçirilmiştir.

CMK ÜCRET TARİFESİ HAZIRLIK VE YAYIM SÜRECİNDE YETKİ, ADALET BAKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞINDADIR;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmelerine ilişkin “Ücretin Ödenme Usulü” Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Görevlendirilen müdafi ve vekilin alacağı ücret; Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nden ayrık olarak; Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 9. maddesinde yer alan “(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır” hükmü gereği Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Ücret Tarifesi (CMK Ücret Tarifesi) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesi ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ile yukarıda alıntılanan Yönetmelik hükmü uyarınca Birliğimizin görüşleri alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenerek yayımlanmaktadır. Kısaca CMK Ücret Tarifesi olarak bilinen Tebliğle ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği, Tarifeyi hazırlayan ve yayımlayan değil görüş bildiren konumunda olup, Adalet Bakanlığıyla her düzeyde yaptığımız görüşmelerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile CMK Ücret Tarifesi’nin eşitlenmesinin zaruri olduğu yönündeki görüşümüz her Tarife döneminde ısrarla belirtilmektedir.

Anlaşılacağı üzere, CMK Ücret Tarifesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinde yer alan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nden farklı şekilde hazırlanan, Türkiye Barolar Birliğinin görüş bildirmek dışında yetkisinin bulunmadığı, Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından çıkarılan bir düzenlemedir.

CMK ÜCRET TARİFESİ'NE KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR;

CMK Ücret Tarifesi’nde belirtilen ücretlerin sarf edilen emek ve zamanın karşılığı olmadığı ve Anayasa’da düzenlenen angarya yasağına aykırılık teşkil ettiği, mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesi ihlallerine sebebiyet verdiği tartışmasızdır. Buna rağmen, 13 Ocak 2024 tarihinde ilân edilen Tarife’deki artış, Birliğimize görüş için gönderilen miktarın da enflasyon oranının da altında olup, kabul edilemez niteliktedir. Bu gerekçelerle, Birliğimiz tarafından 15 Ocak 2024 Pazartesi (bugün) Tarife’nin iptali istemiyle Danıştay’a dava açılmıştır.

DEĞERLENDİRME İÇİN BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILACAKTIR;

17 Ocak 2024 tarihinde, ilân edilen CMK Ücret Tarifesi ana gündemli Baro Başkanları toplantısı yapılacağı hususu Birliğimizin 15 Ocak 2024 tarihli 2024/8 sayılı duyurusunda belirtilmiştir. Alınacak kararlar meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır. 

Saygılarımızla.

 

Türkiye Barolar Birliği

Baro Başkanları Toplantısı Duyurusu için tıklayınız