Danıştay Kararı

12787
A
Danıştay 11. Dairesi 05.12.2011 gün ve 2010/7141 E. 2011/7028 K. sayılı kararı ile; Türkiye Barolar Birliği’nin davacı yanında müdahil olduğu davada; 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1 sayılı Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Tebliği eki 21.07.2010 tarihli ve 2010/T-28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “vekalet ücreti” ibaresinin iptaline karar verdi.