Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.

19381

01 Temmuz 2022 tarih ve 7417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1-  6. maddesi ile; 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri değiştirilmiş olup, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ek göstergeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

DERECE

EK GöSTERGELER

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1
2
3
4
5
6
7
8

3600
3000
2200
2100
1800
1700
1500
1400

2- 34. maddesi ile, 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına “Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/03/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile; istisna şerhi olmaksızın 24/10/2019 tarihinden sonra fakültelere kayıt yaptıranlar bakımından uygulanacak olan ve 24/10/2023 tarihinden itibaren birincisi planlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı en erken 31/03/2024 tarihine ertelenmiştir. Bununla beraber fakültelere 24/10/2019 tarihinden itibaren kayıt yaptıranların 31/03/2024 tarihinden önce mezun olması durumunda sınavdan muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

3- 22. maddesi ile; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin b bendi; eki (I) Sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:” kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (a) sırasında yer alan “7.600” ibaresi “7.800”; (b) sırasında yer alan “7.000” ibaresi “7.600”; (ç) sırasında yer alan “4.800” ibaresi “5.400” şeklinde değiştirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

Kanun Metni için tıklayınız