Dünya Engelliler Günü

4416
A

Bugün 3 Aralık 2014 “Dünya Engelliler Günü”.

Bu gün, spesifik engelli sorunlarına dikkat çekilere; engellilerin yaşamın her alanına daha etkin katılmalarına yönelik farkındalık yaratılması için önemli bir fırsat…

Bu gün, engellilerin, onlardan ayrı bir hayat sürerek değil, ancak kendileriyle bu hayatın içinde hep birlikte yaşamak ve “empati” kurmak suretiyle anlaşılabilecekleri gerçeğinin bir kez daha hatırlanması ve hatırlatılması vesilesi&S230; Engelliliğin, engelli hayatını zindana çevirmesinin önündeki engellerin kaldırılması için “milat” olarak değerlendirilmesi gerekli bir gün.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) engelliliği, “bireyin mevcut sağlık durumuyla çevresel, fiziksel ve toplumsal koşullarının etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durum” olarak tanımlamaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, ayrımcılığı da ayrıcalığı da kabul etmeyerek; engelliliğin, her yönüyle hayata katılımda sınırlayıcı etkisinin sonucu olarak sürekli bir mağduriyete dönüşmesini “engellemek için”, öncelikle tüm yaşam alanlarının herkes için erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini değerlendirmektedir.

Bu bağlamda “eşit yurttaş”lığın ön koşulu, “engelli bireylerin, özel durumlarından kaynaklanan ihtiyaçları giderilerek, sosyal hayatın her alanına etkin biçimde katılabilmelerinin sağlanması”dır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi de, engellilerin haklarını ve taraf devletlerin yükümlülüklerini “erişilebilirlik, eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal hayata katılım” gibi ana başlıklar altında değerlendirmektedir.

Türkiye Barolar Birliği,  Türkiye’de engellilerin, yalnızca “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” ya da “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” gibi özel günlerle sınırlı kalacak şekilde hatırlanmalarını değil; sözleşmede öngörüldüğü şekliyle devletin, engellilerin de insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit olarak yararlanabilmelerini sağlama konusunda üstlendiği anayasal yükümlülük olarak, engelli yurttaşlarına da, diğer yurttaşların yararlandığı tüm fırsat ve imkânları, hakkaniyete uygun bir eşitlik içinde tanıması suretiyle hiç unutulmamaları gerektiğini vurgulamayı da, özenle yerine getirilmesi şart olan bir görev addetmektedir.

Türkiye Barolar Birliği, Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle yukarıda belirtilen ilke ve tespitler doğrultusunda bazı sorunlu alanlara ilişkin görüş ve çözüm taleplerini, ilgili resmi kurumlarla bir kez daha paylaşmıştır.

Dünya Engelliler Günü”nün tüm engellerin kaldırılmasına vesile teşkil etmesi dileklerimizle kamuoyumuzun bilgilerine saygılarımızla sunuyoruz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı