DÜRÜST VE ADİL BİR SEÇİM İÇİN UYARIYORUZ “KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR, HİÇBİR SURETLE YERİNE GETİRİLMEZ”

3168

Dürüst ve adil seçimler milletin egemenliğinin yaşama geçirilmesinin en önemli aracıdır. Seçimlerin demokratik ilkelere uygun ve meşruiyet temeline dayanması toplumsal barışı sağlamanın da en etkili yollarından birisidir. Bu kapsamda ülkemizde 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin hukuka uygun ve adil şekilde yürütülmesi ve demokrasiye gölge düşürecek her türlü hareketten kaçınılması, istisnasız herkesin yasalara uygun davranması konusunda uyarı yapmayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

İçişleri Bakanlığının, daha evvel Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvurular reddedilmiş olmasına rağmen, sandık kurulu bilgilerinin ve/veya tutanaklarının Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı kapsamında ve kolluk marifetiyle toplanması konusundaki ısrarının sürdüğü anlaşılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu konuya ilişkin kararında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığının seçim iş ve işlemleriyle ilgili bir görevi bulunmadığını açık bir şekilde tespit etmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 105/4. maddesine göre sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine verilir. Kolluk kuvvetleri sandık sonuç tutanağının imzalı-mühürlü suretini alabilecek kişiler arasında sayılmadığı gibi, özel kanunlarıyla da kendilerine tanınmış böyle bir yetki veya görev bulunmamaktadır.

Açık düzenlemelere rağmen, kolluk kuvvetlerine tutanak temini konusunda yazılı veya sözlü talimat verilmesi suç teşkil eder. Anayasa’nın 137/1. maddesine göre “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez…”. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz”.

Seçim günü de dahil olmak üzere kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğimizin teminatı olan kolluk kuvvetlerinden, kanuna aykırı işlem yapması istenemez. Suç teşkil edebilecek bu emirlere uyanların sorumluluktan kurtulamayacağının altını çizerek, bir kez daha tüm yetkilileri seçimin güvenliğine zarar verebilecek ve meşruiyetine gölge düşürebilecek eylem ve söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği