Duyuru 2012/59

8485
A

Ankara 08.10.2012
BARO BAŞKANLIĞI  
DUYURU NO:2012/59

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  13.02.2011 tarihinde kabul edilen  6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun;
“Stajyer avukatlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder, bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği’nce Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirilir”
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Madde 102/a-1 uyarınca;
“8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.”
hükmünü içermektedir. Anılan bu hüküm çerçevesinde, Baronuzda stajına devam eden ve duyuru tarihinden sonra stajına başlayacak stajyer avukatların;

 • T.C. Kimlik Numaraları,
 • Ad Soyadları,
 • Staj Sicil Numaraları,
 • Staja Başlama Tarihleri,
 • Stajın Tahmini Bitiş Tarihi,
 • İletişim Bilgileri,
 • 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı, genel sağlık sigortalısı menfaatlisi ya da bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup olmadıkları,


hususlarına ilişkin bilgiler ile;

Ayrıca stajyer adaylarına staj süresi içerisinde olmak üzere;

 • Staj süresinin uzaması,
 • Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması,
 • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,
 • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi,
 • Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi,

hususlarında stajyer adaylarına imzalatılan ekli taahhütnamenin 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Türkiye Barolar Birliği’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Barolar tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/a-1 maddesi uyarınca idari para cezasına maruz kalması durumunda bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek idari para cezasının tahakkuk ettirilmesine sebebiyet veren Barolara ait vekalet pulu ve diğer Birlik ödeneklerinden ilgili idari para cezasının Türkiye Barolar Birliği’nin 06.03.2011 tarih ve 2001-256 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mahsup edileceği; kendi kusurları nedeniyle stajının uzamasına sebep olan stajyer avukatların değişiklik durumlarını zamanında bildirmemeleri halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların kendilerine rücu edileceği, söz konusu Kanun gereği yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmeyen Barolarımıza bağlı avukat stajyerlerinin sigorta işlemlerinin yapılamayacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 
  Avukat V.Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1