Duyuru 2013/35

7518
A
Konu:
Ankara 03.06.2013
BARO BAŞKANLIĞI
&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;
DUYURU NO:2013/35

İlgi: (a) 12.08.2008 günlü 2008/65 sayılı duyurumuz.
(b) 06.03.2009 günlü 2009/26 sayılı duyurumuz.

İlgi (a) duyurumuzda; 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin “ş” bendinde yer alan “Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatları” tümcesinin iptali ile yürütülmesinin durdurulması istemiyle Birliğimizce açılan davada; Danıştay 10. Daire tarafından 10.06.2008 tarihinde 2008/1675 Esas sayısı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verildiği bildirilmişti.

İlgi (b) duyurumuzda ise sözü edilen yürütmenin durdurulması kararı aleyhine her iki davalı taraf Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunulduğu, ancak söz konusu itirazın Kurulun 21.11.2008 günlü 2008/1166 sayılı kararı ile reddedildiği ifade edilmişti.

Birliğimizce açılan söz konusu davada Danıştay 10. Dairesi ekte sunulan 24.01.2013 gün E.2008/1675, K.2013/508 sayılı kararı ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin “ş” bendinde yer alan “Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatları” tümcesinin iptaline karar vermiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı