Duyuru 2013/39

6530
A

Ankara 05.06.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/39

 

PTT Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Daire Başkanlığı’ndan 28.05.2013 günlü 19972225-710-7230 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; 7201 sayılı Tebligat Kanununa Resmi Gazetenin 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğü giren Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6099 sayılı Kanunla ilave hükümler eklenerek “anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olduğu, zorunluluğun Kanunun yayımlanma tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe gireceği, elektronik tebligata ilişkin usul ve esasların yönetmelikte belirleneceği elektronik ortamda dahil tüm tebligatların Posta ve Tebligat Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı” şeklinde düzenlemeler yapıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda anılan Kanun değişikliği sebebi ile “tebligatı çıkaran merciler tarafından elektronik yolla tebligat yapılabilmesi için tebligatı çıkaran merci tarafından PTT Genel Müdürlüğü’nden elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinilmesi” yine UYAP kapsamında söz konusu elektronik tebligat işlemleri için entegrasyon çalışmalarının devam etmekte olduğu UYAP’a dahil olmayan tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin elektronik tebligat adresi edinmeleri için yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Durumu ve gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

 


Eki : 1